fundusze

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku

dotyczącej usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „ Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Nr RMP 09.01.01-12-0077/18

dla 8 uczestników projektu.

I. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz

tel/fax 32 641-32-12

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie minimum 100 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacjąi egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacjiw zakresie zawodów:

1. Pracownik do spraw kadrowych i placowych dla 2 uczestników projektu
2. Rejestratorka medyczna dla 2 uczestników projektu
3. Florysta dla 3 uczestników projektu
4. Ogrodnik terenów zieleni dla 1 uczestnika projektu

III. Warunki organizacyjne szkoleń:

1. W ramach realizacji kursu Wykonawca zapewni całościową realizację kursu min.: koszt wykwalifikowanego personelu do przeprowadzenia zajęć, zaświadczenie ukończenia kursu, egzamin oraz właściwego świadectwa potwierdzającego nabycie kwalifikacji, materiały dydaktyczne. Odbiór materiałów zostanie potwierdzony pisemnie przez każdego uczestnika. Koszty z tym związane powinny zostać pokryte w ramach Zamówienia i mieścić się w cenie całościowej usługi.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań lekarskich jeśli będą wymagane.

3. Wykonawca zapewni nieodpłatny dostęp do sali na potrzeby kursu (salę wykładową zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażoną m.in. w rzutnik/projektor, komputery oraz wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc: krzeseł i stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych).

4. Zamawiający wymaga, aby kurs prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna
o kwalifikacjach i doświadczeniu odpowiednim do zakresu obejmującego przedmiot zamówienia.

5. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.

6. Zapewnienia uczestnikom szkoleń przerwy kawowej (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka lub ciasto, cukier, mleko, cytryna- w ilości nie limitowanej na uczestnika) a w przypadku, kiedy czas trwania zajęć przekracza 6 godzin także ciepłego posiłku (obiad dwudaniowy składający się z zupy i drugiego dania oraz napoju).

7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

8. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora projektu Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na: nieobecności uczestnika, zmianach w harmonogramie zajęć.

9. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

a) prowadzenia list obecności na zajęciach, dziennika zajęć, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.
b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

10. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

11. Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez Uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu Nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17

IV. Miejsce realizacji zamówienia: Olkusz

V. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2019r.

VI. Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego

Wymagania konieczne:

  • Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat,
  • Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia,
  • Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia,
  • wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia),
  • w ramach niniejszego zamówienia jest możliwość składania ofert cząstkowych,

VII. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto – szkolenia dla 1 (jednego) uczestnika-100%

Cena brutto – 100%, przy czym 100 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:

najniższa cena brutto
C = (C min /Co) x100
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

C min = najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena badanej oferty

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym wzorze ( każde szkolenie na odrębnym formularzu) w terminie do 18.06.2019 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „nabór na kursy zawodowe w ramach Projektu„Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. 20

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

IX. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.

2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

Załączniki
Formularz ofertowy

RODO

Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.01.01-IP-014-12-105/17

Drukuj