Statut Ośrodka Pomocy Spolecznej w Olkuszu

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu zwany dalej Ośrodkiem został utworzony na mocy

Uchwały Nr XII /48/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Olkuszu z dnia 28 lutego 1990

roku.

2.Ośrodek realizuje zadania wynikające z obowiązujących ustaw a w szczególności z :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze    środków publicznych;

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

10) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne;

11) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

 • 2

1.Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy , realizującą zadania własne Gminy w zakresie

pomocy społecznej , jak również zadania zlecone Gminie zgodnie z ustaleniami

przekazywanymi w tej sprawie przez Wojewodę.

2.Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 • 3
 1. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren miasta i gminy Olkusz.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Olkusz.

 

R O Z D Z I A Ł  II

Cel i przedmiot działania Ośrodka

 • 4

1.Celem Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz

umożliwienie im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 1. Ośrodek w swoim działaniu realizuje zadania własne gminy , w tym o charakterze

obowiązkowym i zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej , ustalonymi ustawami.

3.Do zadań Ośrodka w zakresie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9) opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę , która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12)prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

13) dożywianie dzieci;

14) sprawienie pogrzebu , w tym osobom bezdomnym;

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie , w formie dokumentu elektronicznego , z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

19) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4.Do zadań Ośrodka w zakresie zadań własnych gminy należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4) opracowanie i realizacja projektów socjalnych;

5) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

6) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechnianiu ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa
w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 1. Do zadań Ośrodka w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;

6 ) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

 • 5
 1. Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej ponadto należy:

1) podejmowanie działań wobec osób nadużywających alkoholu w przypadkach określonych
w ustawie o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

2) załatwianie spraw i wydawanie decyzji dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem, ustalaniem prawa do świadczeń rodzinnych
i zasiłku dla opiekuna;

4) prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

5) podejmowanie działań wynikających z obowiązujących przepisów wobec dłużników alimentacyjnych;

6) realizacja zadań określonych ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

7) realizacja zadań w zakresie wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

8) realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych;

9) realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków energetycznych na podstawie ustawy Prawo energetyczne;

10)realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

R O Z D Z I A Ł  III

Organizacja Ośrodka

 

 • 6

1.Na czele Ośrodka stoi Dyrektor Ośrodka.

2.Dyrektora Ośrodka zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zgodnie z zasadami     określonymi w przepisach o pracownikach samorządowych.

 

 • 7

1.Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne dla realizacji zadań statutowych i ustawowych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

2.Organizację wewnętrzną i strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka.

 1. Dyrektor wydaje wewnętrzne zarządzenia dotyczące organizacji pracy Ośrodka, w tym instrukcje, regulaminy itp.

 

 • 8
 1. Pracowników Ośrodka zatrudnia , zwalnia i awansuje Dyrektor Ośrodka.
 2. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach                   samorządowych.
 3. Pracownicy Ośrodka są obowiązani podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział
  w szkoleniach i samokształcenie.
 4. Stanowiska pracy dla działalności statutowej i obsługi Ośrodka tworzy się w zależności od  potrzeb i warunków finansowych i lokalowych.

 

 • 9
 1. Pracownicy Ośrodka mogą korzystać z pomieszczeń oraz mienia Ośrodka jedynie w celu wykonywania zadań Ośrodka.

 

ROZDZIAŁ  IV

Zasady Gospodarki Finansowej

 

 • 10
 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

 

 • 11

1.Gospodarkę finansową Ośrodka regulują odrębne przepisy.

 

 • 12
 1. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
 2. Ośrodek może pozyskiwać dodatkowe środki na działalność w sprawach z zakresu pomocy
  i integracji społecznej z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ  V

Postanowienia  końcowe

 

 • 13
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Zmiana Statutu wymaga formy właściwej dla jego ustanowienia.