Kryteria przyznawania świadczeń

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o pomocy społecznej. Dwa podstawowe warunki, jakie muszą być spełnione to:

1. Trudna sytuacja życiowa.

W szczególności wynikająca z:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, które uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

2. Trudna sytuacja finansowa.
Dochód w rodzinie nie może przekraczać kryterium dochodowego ustalonego w oparciu o próg interwencji socjalnej zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Ustalając sytuację dochodową poddaje się analizie dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata.

Aktualnie obowiązujące kryterium dochodowe kształtuje się następująco:

 • 776,00 zł na osobę samotnie gospodarującą,
 • 600,00zł na członka rodziny w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. Aby otrzymać wsparcie oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

W szczególnych sytuacjach, pomimo braku spełniania kryterium dochodowego, pomoc może być przyznana w formie zasiłku celowego specjalnego.

Pomoc pieniężna

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujące a dochodem tej osoby
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
  Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek stały
Jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 zł. miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy przyznaje się jednorazowo, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu poprzez pracownika socjalnego dokonującego indywidualnego wglądu w sprawę.
Przed przyznaniem zasiłku celowego pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy.

Zasiłek celowy przyznaje się jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe:

-776 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
-600 na osobę w rodzinie.

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej.

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy specjalny ma charakter fakultatywny, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności sprawy oraz środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka na tę formę pomocy.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Pomoc niepieniężna

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia i posiłku osobom tego pozbawionym.
Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie.
Pomoc w postaci obiadów w szkołach i przedszkolach przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki.
Pomoc w postaci gorącego posiłku w jadłodajni przyznawana osobom potrzebującym.
Pomoc w postaci paczek żywnościowych, środków czystości oraz zakupu opału

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Jest ukierunkowana na rozwiązywanie rożnych problemów dotyczących osób lub rodzin, powodujących określone dysfunkcje w ich życiu lub prowadzących do ich wykluczenia społecznego. Celem pracy socjalnej w wymiarze jednostkowym jest doprowadzenie, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału osób, których dotyczy, do osiągnięcia stanu, w którym osoby te na miarę własnych możliwości będą mogły funkcjonować w społeczności lokalnej, wypełniać prawidłowo role społeczne i posiadać

Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.

MIESZKANIA CHRONIONE

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu, zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Skierowanie do niego jest wydawane osobom pełnoletnim na czas określony a następuje w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. zaświadczenie o zarobkach odcinki ren-ty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.