Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024″, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 883.503,60 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 883.503,60 zł

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich potrzeby autonomii i minimalizując poziom alienacji społecznej. Realizacja zadania umożliwi osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z prawa do niezależnego życia, ogranicza skutki niepełnosprawności, stymuluje osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności. W szczególności dotyczy to tworzenia warunków sprzyjających korzystaniu przez osoby z niepełnoprawnościami z różnorodnych usług świadczonych na poziomie lokalnej społeczności (wydarzeń kulturalnych,rozrywkowych, sportowych, programów zdrowotnych, rehabilitacji medycznej) z uwzględnieniem szczególnych wymagań i potrzeb wynikających ze specyfiki stanu zdrowia.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie zart. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1.wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2.wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu

ról w rodzinie;

3.wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania

4.wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z

usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru

osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Czas pracy asystenta:

1.Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

2.Do czasu realizacji usług asystencji osobistej wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut. Jeżeli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 minut, wówczas usługę dojazdu do wybranego miejsca i powrotu z niego rozlicza się jako dwie odrębne usługi powiększone łącznie o 90 minut trwania;

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Gmina Olkusz uzyskała dofinansowanie to 63 osoby, w tym:

 1. 9 dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 2. 13 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

 3. 30 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 4. 3 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

 5. 8 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Dokumenty można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, Al. 1000-lecia 15c,

(tel. 32 641-32-12) w godzinach pracy Ośrodka.

 

1. Karta zgłoszenia do programu

2. Klauzula RODO

3. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Drukuj