Zarządzenie Dyrektora

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU z dnia 03.06.2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: – „Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczestników projektu”; – „Świadczenie wsparcia specjalistycznego na rzecz uczestników projektu” w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice”- utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz.

Na podstawie § 7 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przyjętego uchwałą XVII/285/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016r. oraz Zarządzenia Nr 0050.302.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 16 kwietnia 2019r. i art.4 ust.1 pkt. 1, pkt.14, pkt 15, pkt 32a , art.11 ust.1 pkt.2 i ust.2 oraz art.13 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019r. poz.688 z późń.zm.)

Zarządzam co następuję:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:

– „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczestników projektu”;
– „Świadczenie wsparcia specjalistycznego na rzecz uczestników projektu”.

oraz powołania Komisji Konkursowej którego zasady i tryb określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§2

1. Powołuje się Komisję Konkursową oceniającą oferty złożone na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.

– „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczestników projektu”;
– „Świadczenie wsparcia specjalistycznego na rzecz uczestników projektu” w składzie:

  • Jadwiga Odrzywolska – Przewodniczący Komisji
  • Wiesława Sochacka – członek Komisji
  • Bożena Szymonek – członek Komisji
  • Anna Gołąb – Sekretarz Komisji
  • Mirosława Drapacz – przedstawiciel organizacji pozarządowej – Członek Komisji
  • Maria Beszterdo – przedstawiciel organizacji pozarządowej – Członek Komisji

2. Do zakresu zadań Komisji należy m.in.:

a) zamieszczenie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert ( wg art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

b) dokonanie oceny ofert złożonych na ogłoszony otwarty konkurs ofert, o którym mowa w §1 zgodnie z procedurą i kryteriami, określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

c) przedłożenie Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu propozycji wyboru ofert.

3. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Pomocy Środowiskowej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Drukuj