Przemoc wobec najbliższych może przejawiać się na wiele sposobów: od bezpośredniej przemocy fizycznej i seksualnej, przez przemoc psychiczną (np. Nadmierne kontrolowanie, straszenie, krytykowanie, poniżanie), aż po najmniej rozpoznawaną przemoc ekonomiczną (np. Zabieranie pieniędzy, nie łożenie na utrzymanie rodziny, zabranianie pracy).
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Rodzaje przemocy:

 • przemoc fizyczna – sprawca używa siły, powoduje uszczerbek na zdrowiu. Przemoc fizyczna przyjmuje postać: popychania, uderzania, policzkowania, szarpania, potrząsania, kopania, duszenia, bicia otwartą dłonią, pięścią lub przedmiotami.
 • przemoc psychiczna – sprawca podejmuje działania w celu obniżenia u ofiary poczucia własnej wartości, wywołuje u ofiary stany lękowe i depresyjne. Przemoc psychiczna przyjmuję postać: wyzwisk, ośmieszania, odmowy okazywania uczuć, stała krytyka, poniżania, ciągłego niepokojenia
 • przemoc seksualna – sprawca wymusza pożycie seksualne, demonstruje zazdrość, krytykuje zachowania seksualne, wymusza seks z osobami trzecimi.
 • przemoc ekonomiczna – sprawca uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej, nie zaspakaja podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, odbiera środki pieniężne
 • zaniedbanie – to m.in. niezaspakajanie podstawowych potrzeb dziecka lub osoby dorosłej np. odżywiania, ochrony zdrowia, ubierania, warunków mieszkaniowych, potrzeb psychicznych.

Masz prawo do szacunku i godnego traktowania, do własnego zdania i nietykalności cielesnej, masz prawo szukać pomocy, gdy twoje prawa są łamane.
Jeśli doświadczasz przemocy lub ktoś z twojego otoczenia, jeśli jesteś świadkiem przemocy, zgłoś to odpowiednim służbom:

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, tel. (47) 832-52-42 lub 112- całodobowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, tel.(32) 641-32-12 – poniedziałek, wtorek od 7:00 do 17:00, środa, czwartek, piątek od 7:00 do 15:00

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu funkcjonuje: Punkt Wsparcia i Pomocy Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Dyżur pełnią: Prawnik - wtorek w godz. od 15:00 do 17:00
Psycholog - czwartek w godz. od 15:00 do 17:00
Specjaliści pracy socjalnej są dostępni pod numerem telefonu: (32) 641-32-12
poniedziałek - 7:00-17:00
wtorek - 7:00-17:00
środa-piątek - 7:00-15:00

Na Twoim terenie funkcjonują placówki udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:

 • Nowy Szpital Al. 1000-lecia 13 TEL. 41 2401200;
 • Poradnia Leczenia Uzależnień Al. 1000-lecia 13 TEL. 41 2401373
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Al. 1000-lecia 15c TEL. 32 6413212
 • Gminny Punkt Wsparcia Osób i Rodzin ul. Szpitalna 9 TEL. 32 6413738
 • Punkt Interwencji Kryzysowej PCPR ul. Piłsudskiego 21 TEL.32 6433941
 • Komenda Powiatowa Policji ul. J.P II 32 TEL. 47 832-52-42 lub 112
 • Prokuratura Rejonowa ul. Fr. Nullo 6 TEL. 32 6450007
 • Sąd Rejonowy ul. K.K. Wielkiego 45 TEL. 32 6431557