Informacje o OPS

ogłoszenie wyników naboru do II etapu "Referent"

 

Olkusz dnia 27.06.2017r.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

W związku z ogłoszonym naborem w dniu 09.06.2017r. na dwa wolne stanowiska urzędnicze „REFERENT” , Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełnienia wszystkich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze do II etapu naboru zakwalifikowała się:

 

 

  1. Pani Małgorzata Drygała - Wiśliczka

  2. Pani Barbara Twardowska - Kosmolów

 

 

 

II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15c w dniu 30 czerwca 2017r

 

/ piatek / od godz. 10ºº w Sali nr 23 II piętro.

 

NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - Referent

Referent

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15c

OGŁASZA  NABÓR NA  DWA WOLNE STANOWISKA

URZĘDNICZE

 

Referent

 

W DZIALE       Świadczeń rodzinnych na    pełny etat

 

 

1.    Wymagania niezbędne związane ze:

 

        1)  Stanowiskiem urzędniczym :

              Kandydat:

        a)   Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach

              samorządowych, 

        b)   Ma pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

        c)   Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym

               stanowisku, posiada co najmniej jeden rok stażu pracy,

        d)   Posiada wykształcenie wyższe  Iº lub  IIº

        e)   Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

              oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

        f)   Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.    Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

        -  znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

        -  znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych,

        -  znajomość przepisów regulujących przyznanie i wypłatę świadczenia  

           wychowawczego,

        -  znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

        -  szybkie przyswajanie wiedzy,

        -  biegła  obsługa komputera  i znajomość podstawowych aplikacji,

        -  samodzielność, solidność, uczciwość, dyskrecja, dokładność, rzetelność,

           operatywność,   kreatywność, dyspozycyjność , systematyczność , odpowiedzialność

           oraz komunikatywność  i umiejętność zachowania uprzejmości i życzliwości w

           kontaktach z ludźmi,

       -  umiejętność pracy w zespole,

         -  kultura osobista,

         -  mile widziana znajomość obsługi programu do realizacji  świadczenia

            Wychowawczego „IZYDA”

         -  mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego.  

    

3.    Zakres wykonywanych zadań:

       1.  przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,

       2.  wprowadzanie danych z wniosków do programu komputerowego „Izyda”,

       3.  weryfikacja przyjętych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

            pozyskiwanie danych za pomocą platformy „EMPATIA”

       4.  korespondencja z wnioskodawcami oraz instytucjami w sprawie wymaganej

           dokumentacji,

       5.  prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do

            świadczeń,

       6.  wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach,

       7.  sporządzanie list wypłat dla  wnioskodawców uprawnionych do świadczeń,

       8. wprowadzanie przelewów przyznanych świadczeń rodzinnych,

       9.  wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych

            świadczeń,

     10.  udzielanie klientom informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanego zadania,

     11.  wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,

     12.  sporządzanie sprawozdań,

     13. prowadzenie dokumentacji- akt wnioskodawców.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

     Praca biurowa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu z wykorzystaniem

     komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy = 40 godzin 

     tygodniowo.

     Na stanowisku pracy nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik

zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu,

w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych, wynosił  mniej niż 6%.

 

6.    Wymagane dokumenty

       a)  List motywacyjny,

       b)  Życiorys – curriculum vitae,

       c)  Kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

       d)  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż

            pracy  potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

       e)   Oświadczenie  o  zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

       f)   Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za

             umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

             skarbowe  oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z  

              pełni praw  publicznych,

       g)   Kopie innych dokumentów (np. referencje).

 

7.  Termin składania ofert upływa w dniu     23.06.2017 r. godz. 13 : 00 

 

8.  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu po terminie, nie

     będą  rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty

     decyduje data stempla pocztowego.

 

 9. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z

     poprzednich  miejsc pracy.

 

 10. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej , stronie internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – Referent” na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz  lub składać osobiście w  sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

 Dodatkowe informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w

sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu:

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- wzór oświadczenia osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  

  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o 

  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska

  Urzędnicze   w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaproszenie do składania ofert na prawnika

                            OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                  

                                                                                                 Olkusz, dnia 22.05.2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Dyżury będą realizowane w każdy wtorek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach popołudniowych – 15.00 – 17.00. Jeden dyżur nie może trwać krócej niż 2 godziny zegarowe.

 

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

4. Termin wykonania zamówienia: czerwiec–grudzień 2017 rok (dwie godziny w tygodniu)

 

5. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie prawnika;

- co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie prawnika

 

6. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w poradnictwie prawnym w zakresie osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie;

- komunikatywność i umiejętność współpracy z klientami;

- rzetelność, operatywność;

- zaangażowanie i dyspozycyjność;

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

 

 

Oferta powinna posiadać:

1. CV,

2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,

3. dokumenty potwierdzające doświadczenie – zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy

4. dane teleadresowe oferenta,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

 

8. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 31 maja 2017 r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko prawnika” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

 

9. Załączniki:

- formularz oferty

 

 

Czytaj więcej: zaproszenie do składania ofert na prawnika

Informacja 500+

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje iż wnioski

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na

 nowy okres zasiłkowy 2017/2018  przyjmowane będą od dnia

1 sierpnia 2017 r.

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:

·         osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu - pokój nr 1 w poniedziałki od godz. 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00,

·         za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłając wypełniony wniosek na adres Ośrodka (Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-300 Olkusz, Al.1000-lecia 15C),

·         przez Internet (za pomocą portalu Empatia<http://empatia.mrpips.gov.pl/>, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej, za pomocą ePUAP.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy trwający od miesiąca października 2017r. do miesiąca września 2018 r. złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek  w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

 

KOMU I W JAKIEJ WYSOKOŚCI PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Czytaj więcej: Informacja 500+

Ogłoszenie

 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego  na    wykonanie usługi asystenta rodziny

     ZAPYTANIE   OFERTOWE

 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

ogłasza postępowanie na wykonanie usługi asystenta rodziny

Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych wydanym Zarządzeniem  Dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu , tj. w trybie procedury właściwej dla zamówień o wartości do 10.000,00 zł  euro. - zapytanie ofertowe .

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, jako asystent rodziny, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 135 z  późn. zmianami) zwanej dalej ustawą.

Liczba usługobiorców - liczba rodzin do uzgodnienia ( maksymalnie 20 rodzin ).

Szacowana liczba godzin pracy - 40 godzin tygodniowo.

Usługa świadczona będzie na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Okres zawarcia umowy cywilnoprawnej: od 17.06.2013r. do 31.12.2013 r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie