Informacje o OPS

O G Ł O S Z E N I E o naborze na STANOWISKO - Kierownik Merytoryczny Projektu

                                                      O G Ł O S Z E N I E

                                        Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu

                                                     z dnia 25.05.2018 roku

                  o naborze na  stanowisko urzędnicze  w Ośrodku Pomocy Społecznej

                                              ul. Al. 1000-lecia 15 c 32-300 Olkusz

 

                  STANOWISKO-Kierownik Merytoryczny Projektu

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

    Do naboru może przystąpićosoba , która spełnia następujące wymagania:

    -  jest obywatelem polskim

    -  posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne

    -  dobra znajomość obsługi komputera

    -  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni  praw publicznych

    -  nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie

    -  jest odpowiedzialna, sumienna i rzetelna

    -  cieszy się nieposzlakowaną opinią

    -  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  stanowisku

 

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

-        znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych

-        staż pracy minimum  5 lat

-        umiejętność zarządzania zespołem pracowników, w tym delegowanie uprawnień, motywowanie

-        zdolność do analitycznego myślenia i podejmowanie decyzji

-        umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja czasu pracy własnej i innych, kontrolowanie  i rozliczanie z powierzonych zadań

-        doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi.

 

    

Czytaj więcej: O G Ł O S Z E N I E o naborze na STANOWISKO - Kierownik Merytoryczny Projektu

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administrator Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje,

że osoby i rodziny,który uzyskały pomoc w formie

stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018

proszone są o dostarczenie oryginałów rachunków

i faktur dotyczących poniesionych wydatków

związanych edukacją szkolną do dnia 15.05.2018r.

Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka

od poniedziałku w godzinach 7.00-17.00

oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

 

STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

 

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

 

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Aleja 1000-lecia 15C

 

Klienci obsługiwani są w poniedziałki od 7:00  do 17:00

od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

 

 

                                                                      Regulamin

                                                     udzielania pomocy materialnej

                    o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olkusz

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

 

 

§ 1. Regulamin określa  wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z późn. zm.) - zwana dalej „Ustawą”, zamieszkałym na terenie Gminy Olkusz.

 

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

 

Czytaj więcej: STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

  W dniu 30 marca 2018 roku ( piątek )

 

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

               będzie nieczynny.