OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO – Pracownik socjalny

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO – Pracownik socjalny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu  prowadzi nabór kandydatów  na stanowisko Pracownik socjalny

 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz
 2. Określenie stanowiska: Pracownik socjalny
 3. Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu,

4. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. a) Obywatelstwo polskie lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. c) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. d) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 5. e) Nieposzlakowana opinia.
 6. f) Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 901).
 7. Wymagania pożądane:
 8. a) Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw: o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie zdrowia psychicznego, o przeciwdziałaniu przemocy, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej.
 9. b) Umiejętność prowadzenia pracy socjalnej z klientem, w szczególności z klientem trudnym.
 10. c) Umiejętność pracy w oparciu o zasady etyki zawodowej.
 11. d) Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, empatia i zaangażowanie.
 12. e) Samodyscyplina, odpowiedzialność, rzetelność i obowiązkowość.
 13. f) Sprawna praca w systemach informatycznych.
 14. g) Wysoka kultura osobista.
 15. h) Asertywność.
 16. i) Odporność na sytuacje stresowe.
 17. j) Umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami.
 18. k) Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 19. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

6.1. Zadania główne:

 1. rozeznanie potrzeb w środowiskach  i organizacja ich zaspokajania,
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 3. organizowanie usług osobom niepełnosprawnym i starszym,
 4. prowadzenie pracy socjalnej z użyciem kontraktu socjalnego i dostępnych narzędzi
 5. podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności praca w  grupach roboczych w związku z realizacją procedury Niebieskich Kart.
 6. poradnictwo i wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
  w tym szczególności współpraca, w tym zakresie z asystentem rodziny.
 7. Realizacja programów osłonowych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, współpraca z pracownikami socjalnymi uczestniczącymi w realizacji programów.
 8. opracowanie wniosków dotyczących problemów socjalnych środowiska lub grup środowiskowych.
 9. przygotowywanie i opracowywanie projektów socjalnych w zakresie wspierającym działalność w sferze pomocy społecznej.
 10. wprowadzanie danych do systemach informatycznych.
 11. sporządzanie pism urzędowych.
 12. współdziałanie z samorządem terytorialnym, organami Policji i Sądami, placówkami służby zdrowia i innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi.
 13. prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie oraz stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej.

6.2. Zadania pomocnicze

 1. a) kierowanie osób i rodzin do odpowiednich komórek organizacyjnych MOPS zgodnie
  z potrzebami osoby/rodziny ustalonymi podczas wywiadu środowiskowego,
 2. b) współpraca z działającymi na terenie gminy instytucjami oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób potrzebujących wsparcia.
 3. Wymagane dokumenty:
 1. CV; List motywacyjny – podpisane odręcznie
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;
 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie
  z wzorem załącznika nr 1 do ogłoszenia;
 4. Oświadczenie kandydata: o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, obywatelstwie, nieposzlakowanej opinii, nie wykonywaniu zajęć sprzecznych z pełnionymi obowiązkami w przypadku wyboru – zgodnie z wzorem załącznika nr 2 do ogłoszenia;
 5. oświadczenie kandydata o posiadanym stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1282 z późn. zm.) zgodnie
  z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia;
 6. Klauzula informacyjna RODO – oświadczenie o zapoznaniu się kandydata-zgodnie
  z wzorem załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 7. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach składane są przez kandydata dobrowolnie;
 1. Miejsce składania dokumentów:
 2. a) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

–  bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka,

– pocztą na adres Ośrodka, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Pracownik socjalny”.

– e-mailem (skany dokumentów) na adres opsolkusz@poczta.onet.pl (z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną). Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 32 641-32-12.

 1. b) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. c) Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia. Dokumenty kandydatów nie zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu rekrutacji w siedzibie OPS. Oferty nieodebrane zostaną zniszczone po upływie jednego miesiąca od zakończenia rekrutacji.
 3. d) Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu zastrzega sobie prawo unieważnienia rekrutacji w części lub w całości z ważnych przyczyn. W przypadku nierozstrzygnięcia/unieważnienia rekrutacji złożone dokumenty są wydawane ich nadawcom albo komisyjne zniszczone.

Załączniki do pobrania:

Dyrektor OPS
Magdalena Jajkiewicz

Drukuj