Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Godziny pracy:

Poniedziałek : od 7.00 do 17.00
Wtorek – piątek od 7.00 do 15.00

Kasa czynna od poniedziałku do piątku:
w godzinach od 10.00 do 13.00

Informacja o numerze rachunku bankowego
Wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń:

 • świadczeń rodzinnych
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • świadczenia wychowawczego 500+
 • dodatków energetycznych

Wpłaty z tytułu odpłatności:

 • odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dokonać należy na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu o numerze: 89 1240 4748 1111 0000 4879 6097

Wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń:

 • zasiłków stałych
 • zasiłków okresowych
 • zasiłków celowych
 • zasiłków celowych z programu „Posiłek w szkole i w domu”
 • dodatków mieszkaniowych

Wpłaty z tytułu odpłatności:

 • odpłatności za pobyt osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej
 • odpłatności za usługi opiekuńcze
 • odpłatności za pobyt w Dziennych Domu „Senior+”
 • odpłatności za pobyt w noclegowni

Dokonać należy na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu o numerze: 02 1240 4748 1111 0000 4879 2813

Adres Email: sekretariat@ops.olkusz.pl      Tel:(32)641 32 12,(32)611 00 11

 

 

Dział Pomocy Środowiskowej
tel. 32-641-32-12 wew. 35, 44, 45, 46, 48, 49 lub 50
tel. wsparcia

Dział Świadczeń Rodzinnych
tel. 32-643-16-17
tel.32-641-32-12 wew. 52

Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna
tel. 32-641-32-12 wew. 27

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
tel. 32-641-32-12 wew. 30

Pomoc materialna dla uczniów
tel. 32-641-32-12 wew. 48

Szanowni Państwo,

Wskutek zmian przepisów dotyczących doręczeń elektronicznych, wprowadzonych przez ustawodawcę w kodeksie postępowania administracyjnego, od 5 października 2021 r., organy są zobligowane do pozostawiania bez rozpoznania pism wniesionych na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej, tj. w formie „zwykłej” wiadomości e-mail, przesłanej z prywatnego adresu poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej organu niebędący specjalnym adresem do doręczeń elektronicznych (elektroniczną skrzynką podawczą organu).

Po wskazanej dacie – zgodnie z brzmieniem art. 63 § 1 k.p.a., podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Oznacza to, że wnioskowi, który zostanie wysłany na adres e-mail Ośrodka, nie zostanie nadany dalszy bieg, a Państwo nie uzyskają informacji na temat niepodjęcia czynności.

Wyjątek stanowią przepisy szczególne, które dopuszczają możliwość złożenia podania w innej formie, np. Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Zatem podania można wnosić w sposób wskazany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w formie pisemnej na adres Ośrodka, czy przez elektroniuczną skrzynkę pocztową ePUAP - opsolkusz.