Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 ” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  34 272,00 zł

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

 

Program adresowany jest do:

  • członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę.

 

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Nabór będzie otwarty, zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług opieki wytchnieniowej na terenie gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Gmina Olkusz uzyskała dofinansowanie to 14 osób, w tym:

  • 4 dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • 10 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO oraz kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, Al. 1000-lecia 15c,
(tel. 32 641-32-12) w godzinach pracy Ośrodka.

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia do Programu

2. Klauzula RODO

Drukuj