REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

 1. Postanowienia ogólne
 • 1
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną, wykonującą w imieniu Gminy Olkusz jej zadania własne i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej a także zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu żucia osób i rodzin.
 1. Ośrodek działa zgodnie ze Statutem.
 1. W szczególności Ośrodek:

* tworzy warunki organizacyjne funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej; * analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; * bada i stwierdza potrzeby oraz podstawę świadczeń pomocy społecznej na rzecz osób, których miejscem zamieszkania i pobytu jest Miasto i Gmina Olkusz; * planuje na rzecz osób uprawnionych indywidualną pomoc oraz przyznaje odpowiednie świadczenia na podstawie decyzji administracyjnych; * prowadzi pracę socjalną i poradnictwo; * realizuje przyznane świadczenia; * odpowiada za realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

 1. Wykonując swoje zadania Ośrodek gospodaruje środkami przyznanymi na realizację pomocy społecznej, w tym na wydatki:

* ponoszone bezpośrednio na świadczenia finansowe oraz rzeczowe na rzecz uprawnionych; * niezbędne na utrzymanie i rozwój materialny oraz kadrowy zaplecza koniecznego dla prowadzenia działalności.

 1. Ośrodek ma swoją siedzibę w Olkuszu przy Al. 1000lecia 15c.
 1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor.
 1. Ośrodek posługuje się znakiem graficznym stanowiącym „logo”, który jest podstawą wizualnej identyfikacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.
 1. Pracownicy Ośrodka używają identyfikatorów, przy wykonywaniu swoich zadań służbowych, realizując zasadę jawności działalności organów publicznych.

- 1 -

 • 2

Strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia Schemat Organizacyjny stanowiący załącznik Nr1 do niniejszego Regulaminu. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne, stanowiska:

 1. Dyrektor.
 1. Dział Pomocy Środowiskowej:

* Kierownik Pomocy Środowiskowej, * Zespół ds. pierwszego kontaktu, * Zespół ds. pracy socjalnej, * Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją, * Zespół ds. usług, * Opiekunki, * Asystent rodziny.

 1. Dział Świadczeń Rodzinnych:

* Kierownik Świadczeń Rodzinnych, * Starszy Referent, Referent, Pomoc Administracyjna.

 1. Dział Księgowości:

* Główny Księgowy, * Starszy Księgowy, Księgowy, Kasjer, Referent, Aspirant pracy socjalnej.

 1. Dział dodatków Mieszkaniowych:

* Referent.

 1. Sekretariat.
 1. Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.
 1. Zarządzanie Ośrodkiem.
 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor.

- 2 -

 1. Dyrektor Ośrodka odpowiada w szczególności za:

* zarządza Ośrodkiem i zapewnia wykonywanie jego zadań, * ustala strukturę organizacyjną Ośrodka, * wydaje decyzje administracyjne o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw, * wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje dotyczące pracy Ośrodka, * podejmuje decyzje w sprawach zatrudnienia pracowników, ich wynagradzania, * składa coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej, * prowadzi politykę kadrową poprzez odpowiedni dobór zatrudnionej kadry, ustala zakresy obowiązków pracowników Ośrodka, * ustala i nadzoruje realizację budżetu Ośrodka, * określa dodatkowe zadania dla komórek organizacyjnych Ośrodka w formie poleceń służbowych, * przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w ramach swoich możliwości czasowych.

 • 3

Zakres uprawnień, odpowiedzialności i zadań pracowników komórek organizacyjnych.

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych kierują ich pracą, koordynują między sobą działalność, sprawują bezpośredni nadzór nad podległymi im pracownikami.
 1. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za:

* należytą organizację i dyscyplinę pracy podległych pracowników, *  podejmowanie inicjatyw co do efektywności pracy komórki, *  ocenę podległych pracowników oraz kierowanie do dyrektora Ośrodka wniosków w sprawach personalnych podległych pracowników, * nadzór nad mieniem i sprzętem znajdującym się w komórce organizacyjnej, * wykonywanie innych czynności nie wymienionych w Regulaminie a wynikających z obowiązujących przepisów prawa a dotyczących działalności merytorycznej danej komórki organizacyjnej, * znajomość i stosowanie przepisów prawa na zajmowanym stanowisku, * podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. - 3 -

 • 4
 1. Do zadań Głównego Księgowego należy:

  * odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości, obowiązków w zakresie kontroli finansów, * przygotowanie projektów planów finansowych, projektu budżetu i jego realizacja, * analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie, celem racjonalnego dysponowania środkami, * sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Ośrodka, w tym prowadzenie kontroli finansowej, * sporządzanie sprawozdań budżetowych i bilansu Ośrodka, * koordynowanie kontroli zarządczej, * nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem środków unijnych, * współudział w realizacji projektów finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego od strony finansowej.

 1. Do zadań Kierownika Pomocy Środowiskowej należy:

  * prowadzenie akt osobowych pracowników, * przyznawanie świadczeń w zakresie pomocy społecznej zgodnie z przepisami i obowiązującą dokumentacją, * prowadzenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, * wydaje szczegółowe polecenia podległym pracownikom oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem ich obowiązków, * przestrzeganie dyscypliny pracy.

 1. Do zadań Działu Księgowości należy:

  * prowadzenie rachunkowości Ośrodka, dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, * sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym przedkładanych dowodów księgowych, stanowiących podstawę realizacji dochodów, przychodów i wydatków, * opracowanych projektów rocznych planów finansowych w oparciu o informacje o planowanej wysokości wydatków, podanych przez osoby odpowiedzialne za poszczególne działy,

 

 

  - 4 - * naliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dokonywanie wszelkich rozliczeń związanych z wypłatą wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy dla pracowników Ośrodka oraz terminowe ich odprowadzanie, * prowadzenie dokumentacji wypłacanych wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i opiekuńczych oraz dokumentacji ZUS, * ponoszenie odpowiedzialności za zgodny z przepisami stan realizacji zadań i obowiązującej dokumentacji, * dokonywanie przelewów bankowych, * dokonywanie zapisów na kontach księgowych i sporządzanie sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej, * podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, * przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizacji planu finansowego, * znajomość i stosowanie przepisów prawa na zajmowanym stanowisku, * sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń, * diagnozowanie potrzeb finansowych i przygotowywanie propozycji do planu budżetu w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, * obsługa aplikacji CAS (drukowanie, wprowadzanie danych do formularzy sprawozdań i przesyłanie drogą elektroniczną), * przygotowywanie danych obejmujących osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, dla potrzeb opracowania oceny zasobów pomocy społecznej oraz innych programów i sprawozdań, * zgłaszanie świadczeniobiorców pomocy społecznej do ZUS celem objęcia ubezpieczeniem, * sporządzanie raportów imiennych oraz deklaracji rozliczeniowych i korekt w programie PŁATNIK dla osób pobierających świadczenia przewidziane ustawą o pomocy społecznej, * wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Księgowego lub Dyrektora.

 1. Do zadań Działu Dodatków Mieszkaniowych należy:

  * realizacja zadań określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych i dodatkach energetycznych, * załatwianie indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w szczególności poprzez: - wydawanie i przyjmowanie wniosków, - przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach o dodatki mieszkaniowe i energetyczne, - 5 - - prowadzenie niezbędnej dokumentacji, rejestrów, - znajomość i stosowanie przepisów prawa na zajmowanym stanowisku, * sporządzanie sprawozdań i analiz, * przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne dla prawidłowej i terminowej realizacji zadania, * przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawie dodatków mieszkaniowych, * pracownik Działu Dodatków Mieszkaniowych i Dodatków Energetycznych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka, * w czasie nieobecności pracownika, jego obowiązki wykonuje wyznaczony pracownik.

 1. Do zadań Kasy należy:

  * prowadzenie spraw związanych z obsługą kasy Ośrodka poprzez wykonywanie operacji gotówkowych polegających na przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat na podstawie dokumentów dotyczących obrotu pieniężnego (wypłaty zasiłków oraz inne wypłaty i wpłaty) zgodnie z instrukcją kasową, * terminowe sporządzanie raportów kasowych zgodnie z instrukcją kasową, * znajomość i stosowanie przepisów prawa na zajmowanym stanowisku, * terminowe dokonywanie zapłaty faktur i rachunków, * wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Księgowego lub Dyrektora.

 1. Do zadań Sekretariatu należy:

* obsługa sekretariatu Ośrodka, * czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji oraz prowadzenie rejestru spraw wpływających i wychodzących z Ośrodka, * zapewnienie właściwej obsługi interesantów, * znajomość i stosowanie przepisów prawa na zajmowanym stanowisku, * wykonywanie innych zadań wynikających ze stanowiska pracy, * wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 1. Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy:

  * prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z przyznaniem, wstrzymaniem bądź odmową świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, - 6 - * udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach wszystkim osobom zainteresowanym przyznaniem świadczeń, * wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz kompletowanie dokumentacji dotyczącej świadczeń tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenie dziecka, świadczenia wychowawczego 500 plus, oraz ustalanie prawa do tych świadczeń i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie posiadanych kompetencji i upoważnień, * prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem, ustaleniem prawa do zasiłku dla opiekuna, * prowadzenie rejestrów składanych wniosków oraz wydawanych decyzji, * prowadzenie postępowań, wprowadzanie i zatwierdzanie decyzji w systemie AMAZIS, NEMEZIS, IZYDA, * sporządzanie imiennych list wypłat świadczeń zgodnie z decyzjami, * prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń, * terminowe sporządzanie analiz i sprawozdawczości z realizacji Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, * prowadzenie spraw i współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, * realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, * prowadzenie postępowań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, * prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, * współpraca z Komornikami, Sądami, Policją oraz innymi organami właściwymi w ramach prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, * przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych świadczeń alimentacyjnych, * sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń, * należne rozliczanie dłużników alimentacyjnych z podziałem wynikającym zgodnie z przepisami ustawy, * egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, * sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań, * prawidłowe przechowywanie wszelkiej dokumentacji, * podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, - 7 - * znajomość i stosowanie przepisów prawa na zajmowanym stanowisku, * wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Świadczeń Rodzinnych lub Dyrektora.

III. Organizacja pracy Ośrodka.

 • 5

Dział Pomocy Środowiskowej.

 1. Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy:

 

- z zakresu zadań stanowiska ds. pierwszego kontaktu: * profesjonalna obsługa klientów zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej, * przyjmowanie osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej i kierowanie ich do właściwego Zespołu/Stanowiska po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy, * udzielanie osobom i rodzinom niezbędnych i pełnych informacji w sprawach pomocy społecznej, * przygotowanie wstępnej diagnozy problemów klientów, * prowadzenie rejestrów spraw, * przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w sytuacji złożonych problemów osób zgłaszających się w celu podjęcia decyzji, do którego Zespołu/Stanowiska dana osoba powinna trafić, * przygotowywanie wstępnej dokumentacji niezbędnej do przyznania różnych świadczeń z pomocy społecznej, * przyjmowanie i wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym w oparciu o dokumenty i oświadczenia oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń, * umawianie osób zgłaszających się do Ośrodka na różne spotkania ze specjalistami.

- z zakresu zadań zespołu ds. pracy socjalnej: * prowadzenie pracy socjalnej, której celem jest usamodzielnianie osób i rodzin oraz pomoc w odzyskiwaniu bądź wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, * przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu wypracowania pełnej oceny sytuacji klienta, * opracowanie planu pomocy oraz ustalanie współpracy i zawarcie kontraktu socjalnego, * dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy - 8 - społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, * udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, * pomoc w uzyskiwaniu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy, * pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych, * wnioskowanie pomocy osobom wymagającym wsparcia na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz wymaganej dokumentacji, * współpraca z organizacjami pozarządowymi, charytatywnymi i instytucjami środowiska lokalnego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, * współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi w celu udzielenia wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego, * realizacja zadań w ramach procedury „Niebieskie karty”, * obsługa techniczno-organizacyjna Zespołu Interdyscyplinarnego, udział w pracach Zespołu w ramach zawartego porozumienia i w grupach roboczych w związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, * współpraca w PUP w zakresie upowszechniania informacji ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach, * aktywizowanie klientów pomocy społecznej i ich otoczenia do współudziału w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, * monitorowania zasadności udzielonej pomocy, jej skuteczności i efektywności, * współpraca przy sporządzaniu bilansu potrzeb, sprawozdań i informacji w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, * współpraca z pozostałymi pracownikami OPS i innymi specjalistami, * realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, * współpraca z zespołem do spraw asysty rodzinnej, którego zadaniem jest: - dokonywanie analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, - opracowanie i realizacja planów pracy z rodziną, - udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji rodzinnej, - wspieranie aktywności społecznej rodzin, - podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, - 9 - - dokonywanie okresowej sytuacji rodziny a także monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, - sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, - podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, - ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi, z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, jednostkami administracji rządowej, organizacjami poza rządowymi oraz podmiotami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, - realizacja zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny, - wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

- z zakresu zadań zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją: * prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych jeżeli wystąpi taka potrzeba, * udzielanie informacji, pomocy oraz porad w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, * analiza i weryfikacja dokumentów pod kątem spełnienie/niespełnienia kryterium dochodowego warunkującego przyznanie pomocy, * opracowywanie i przygotowywanie decyzji administracyjnych w programie HELIOS przyznających świadczenia z zakresu pomocy społecznej, * wprowadzanie do systemu informatycznego HELIOS osób, rodzin i wywiadów środowiskowych, * dokonywanie bieżącej kontroli poprawności danych w systemie (wprowadzanie i aktualizacja danych świadczeniobiorców), * przygotowywanie decyzji w sprawie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego, * monitoring wydatkowania środków na świadczenia z pomocy społecznej, * prowadzenie postepowań dotyczących stypendium szkolnego na podstawie przepisów o systemie oświaty, * współpraca z instytucjami w zakresie realizowanych zadań i wykonywanych czynności, * współpraca z pozostałymi pracownikami OPS i innymi specjalistami.

- z zakresu zadań zespołu ds. usług: * przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych u osób potrzebujących wsparcia w formie usług, * organizowanie, koordynowanie realizacji usług opiekuńczych oraz kontrolowanie realizowanych usług, - 10 - * prowadzenie zestawień godzin i form udzielonej pomocy, * zgłaszanie do pozostałych zespołów ewentualnych potrzeb klientów, * koordynowanie działaniami na rzecz osób bezdomnych (posiłki, zapewnienie noclegu), * analiza wniosków oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydawania decyzji w sprawie skierowania, odpłatności i umieszczenia w domach pomocy społecznej o odpowiednich profilach zgodnie z właściwością oraz Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowych Domach Samopomocy, * występowanie do sądu z wnioskiem o umieszczenie w domu pomocy społecznej bez wymaganej zgody uczestnika, * przeprowadzanie wywiadów z osobami zobowiązanymi do wnoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, * wprowadzanie danych wynikających z wywiadów środowiskowych do bazy danych systemu informatycznego HELIOS oraz modyfikowanie i przetwarzanie tych danych, * współpraca z PCPR w kwestii osób niepełnosprawnych, * udzielanie porad i pomocy w poszukiwaniu pracy osobom bezdomnym, * organizacja prac społeczno-użytecznych lub interwencyjnych dla osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, * prowadzenie wymaganej dokumentacji, * podejmowanie działań mających na celu zaspokojenie rozeznanych potrzeb, udzielanie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczeń finansowych, rzeczowych i w naturze, * współpraca z pozostałymi pracownikami OPS i innymi specjalistami.

 1. Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie:

  * udzielanie konsultacji specjalistycznego poradnictwa między innymi psychologicznego, prawnego, * planowanie pomocy i udzielanie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług, * zachowanie tajemnicy służbowej oraz ochrona danych osobowych.

 • 6

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekty unijne poprzez komórki organizacyjne: - Dział Pomocy Środowiskowej, - Dział Księgowości, w tym: kasę i zespół świadczeń. - 11- Do zadań należy: * gromadzenie informacji na temat istniejących możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, * przygotowywanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, * przygotowywanie procedur nie zbędnych do pozyskiwania środków i prawidłowego zarządzania projektami, * współpraca z instytucjami publicznymi, działającymi w obszarze pomocy społecznej oraz innymi podmiotami w celu realizacji projektów, * zarządzanie realizowanymi projektami, * prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.

 1. Postanowienia końcowe.
 • 7
 1. Sprawy dyscypliny pracy oraz obowiązków i uprawień pracowników w tym zakresie określa regulamin pracy.
 1. Zastępstwa na czas nieobecności pracownika ustala Dyrektor Ośrodka.
 1. Zastępstwo na czas nieobecności Dyrektora pełni Kierownik Pomocy Środowiskowej.
 1. Zastępstwo na czas nieobecności Głównego Księgowego pełni Księgowa.
 1. Ośrodek czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00, w poniedziałki w godzinach 7:00 do 17:00. Pracownicy socjalni pracują w terenie od godziny 11:00.
 1. Schemat organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Podział terenów opiekuńczych pracowników socjalnych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 1. Zmiany w Regulaminie wprowadza się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Dyrektora Ośrodka.