Dłuższy urlop rodzicielski od 26 kwietnia 2023 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z nowymi przepisami o uprawnieniach rodzicielskich określanych mianem "work-life balance" został wydłużony wymiar urlopu rodzicielskiego, tj:

  • 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 43 tygodnie w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Z powyższego  wymiaru część wynosząca 9 tygodni jest przeznaczona  wyłącznie jednemu rodzicowi. Oznacza to, że jeden rodzic może maksymalnie wykorzystać:

  • w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie 32 tygodnie tego urlopu, a drugi rodzic - 9 tygodni;
  • w przypadku urodzenia dwojga  lub więcej dzieci przy jednym porodzie 34 tygodnie tego urlopu, a drugi rodzic – 9 tygodni.

Jeśli drugi z rodziców nie wybierze urlopu w tej części, wówczas ta część przepada.

WAŻNE: Pracownik, który w okresie od 2 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie nowych przepisów tj. 26 kwietnia 2023r. miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie dotychczasowych przepisów również będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego już w wyższym wymiarze.

W takiej sytuacji drugi rodzic będzie miał też wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru 41 albo 43 tygodni.

Dodatkowo informujemy, że wysokość zasiłku macierzyńskiego uległa zmianie:

  • 100% zasiłku za cały okres korzystania z urlopu macierzyńskiego, natomiast za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego oboje rodzice mieliby prawo do 70% zasiłku;
  • w ciągu 21 dni od dnia porodu pracownik składa wniosek do pracodawcy o wypłacanie 81,5% zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego,  przy czym za okres 9 tygodniowej części tego urlopu niemożliwej do przeniesienia na drugiego rodzica dziecka przysługiwałby zasiłek macierzyński w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłk

WAŻNE: Ubezpieczony, który pobiera zasiłek macierzyński na dzień wejścia w życie ustawy 26 kwietnia 2023 r., zyskuje prawo do tego świadczenia w wysokości przysługującej po zmianie przepisów. Aby z tego uprawnienia skorzystać, powinien w terminie 21 dni liczonych od 26 kwietnia złożyć odpowiedni wniosek o przeliczenie zasiłku do pracodawcy. Zasiłek w wyższej wysokości będzie należny tylko za okres od dnia wejścia w życie nowych przepisów do zakończenia urlopu.