fundusze

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.03.2019r.

na świadczenie usług na stanowisku trenera prowadzącego warsztaty kompetencji społecznych w ramach Projektu ”Nowa Szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz” – współfinansowanego przez Unię Europejską wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę cywilno – prawną. Usługi świadczone będą w ilości 192 godziny w okresie od 01.04.2019r. do 31.12.2019r.

Wybrano ofertę:
Agnieszka Karczewska – Papaj
32-300 Olkusz

Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez zamawiającego co do treści jak również przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenow

Drukuj