fundusze

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17 „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi:

  • pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzin zegarowych w okresie realizacji projektu
  • osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych w okresie realizacji projektu w ramach projektu Pt: ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Olkusz NIP 6371998042
Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej – realizator projektu unijnego nr RPMP.09.02.01-12-0327/17

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest świadczenie usługi:

  • pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzinzegarowych,
  • osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych dla maks. 15 uczestników w okresie realizacji projektu Pt: ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest docieranie i obejmowanie pomocą dzieci i młodzież z obszarów zdegradowanych, podlegających rewitalizacji, zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacyjnego Olkusza na lata 2016-2026 (zwan GPR). Praca prowadzona będzie poprzez działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień

CPV: 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi

2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak dla każdego w/w zadania odrębnie.

2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Oferent może złożyć 1 ofertę. Można wycofać ofertę złożoną w postępowaniu poprzez złożenie oficjalnego pisma z prośbą o wycofanie oferty

2.2 . Szczegółowy opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi: pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzin zegarowych oraz osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych.

Pedagog ulicy oraz osoba wspomagająca będą pracowały z dziećmi i młodzieżą z obszarów zdegradowanych, podlegających rewitalizacji, zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 (zwanej dalej GPR). Do obszarów tych zaliczyć można sołectwa: Gorenice, Troks i Kosmolów.

Zadanie nr 1

Pedagog ulicy: praca z dziećmi i młodzieżą na obszarach zdegradowanych, podlegających rewitalizacji, zgodnie z zapisami GPR. Zajęcia prowadzone poprzez działania animacyjne i socjoterapeutyczne w środowisku funkcjonowania tych dzieci ( boiska, parki, przestrzeń użyteczności publicznej; prowadzeniu zajęć metodą programu edukacyjnego poprzez wybór tematu przewodniego spotkań animacyjnych (np. ekspresja przez sztukę, która globalnie prowadzi do wspólnego semestralnego finału np. malowanie graffiti na przeznaczonej do tego powierzchni); współpraca z zespołem merytorycznym w celu wymiany informacji o postępach dzieci;

Zajęcia prowadzone będą w okresie od kwietnia 2019r. do czerwca 2020r. w wymiarze:

– od kwietnia 2019r. do października 2019 r około 25 godz. tygodniowo ( 5 razy w tyg. po 5 godz.) ,
– od listopada 2019 r do marca 2020 r. około 16 godz. tyg. ( 4 razy w tyg. po 4 godz.),
– od kwietnia2020 r, do czerwca 2020 r.około 25 godz. tygodniowo ( 5 razy w tyg. po 5 godz.).

Razem do zrealizowania 1360 godzin w okresie od kwiecień 2019 r. do czerwiec 2020 r. Praca wykonywana będzie w nowo powstałej infrastrukturze zmodernizowanej w wyniku realizacji projektów w 11 osi priorytetowej RPO WM. Do terenów takich zaliczyć można sołectwa: Gorenice, Troks i Kosmolów

Wymagania stawiane oferentowi: tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna; życiorys zawodowy wraz z potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji (ksero dyplomów); uprawnienia socjoterapeutyczne oraz umiejętności w zakresie animowania czasu wolnego, arteterapii.

Zadanie nr 2

Osoba wspomagająca pracę pedagoga ulicy: praca wspólnie wykonywana z pedagogiem ulicy lub samodzielne wykonywanie zadań przypisanych pedagogowi ulicy. Osoba ta dobierana będzie pod kątem posiadania odpowiednich umiejętności animacyjnych (np. kompetencje artystyczne w dziedzinie plastycznej).;

Zajęcia prowadzone będą w okresie od kwietnia 2019r. do czerwca 2020r. w wymiarze:

– od kwietnia 2019r. do października 2019 r. około 12 godz. tygodniowo ( 5 razy w tyg. po 2,5 godz.),
– od listopada 2019 r do marca 2020 r. około 8 godz. tyg. ( 4 razy w tyg. po 2 godz.);
– od kwietnia 2020 r, do czerwca 2020 r. około 12 godz. tygodniowo ( 5 razy w tyg. po 2.5 godz.).

Razem do zrealizowania 680 godzin w okresie od kwiecień 2019r. do czerwiec 2020r. Praca wykonywana będzie w nowo powstałej infrastrukturze zmodernizowanej w wyniku realizacji projektów w 11 osi priorytetowej RPO WM. Do terenów takich zaliczyć można sołectwa: Gorenice, Troks i Kosmolów.

Wymagania stawiane oferentowi: tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna; życiorys zawodowy wraz z potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji (ksero dyplomów); uprawnienia socjoterapeutyczne oraz umiejętności w zakresie animowania czasu wolnego, arteterapii.

III. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Cena brutto podana w ofercie za 1 godzinę zegarową musi być ostateczna.
2) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie Umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną, najwyższą liczbę punktów.
3) Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4) Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od podpisania umowy do 30 czerwca 2020r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem jak niżej.
2) Osoba wykonująca przedmiot zamówienia nie może być:

prawomocnie skazana za popełnienie przestępstw na tle seksualnym, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, lub przeciw którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o te przestępstwa, lub wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o te przestępstwa – ujawniony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

3) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia warunku na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

4) Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego zgodnie z odpisem właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Ocena spełnienia warunku na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa: oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, o których mowa w pkt. 3 oraz zawierające informacji, określone w pkt. 4 – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Drukuj