fundusze

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dotyczy zapytania ofertowego z dnia 04.06.2019 r.

na przeprowadzenie 80 godzinnego (średnio 12 dni) kursu komputerowego – ECDL obejmującego 4 moduły (B1-B4), celem którego jest nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia oraz przygotowanie merytoryczne do zdania egzaminu zewnętrznego ECDL w ramach Projektu ”Nowa Szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę cywilno – prawną. Usługi świadczone będą w ilości 80 godzin na każdego uczestnika projektu w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.

Wybrano ofertę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olkuszu z siedzibą : Olkusz, ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez zamawiającego co do treści jak również przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową

Drukuj