Świadczenie wychowawcze

W dniu 16 maja 2019 r. została podpisana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924) Od 1 lipca 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Wnioski można składać za pośrednictwem:

  • Systemów teleinformatycznych banków
  • Portalu informacyjno-usługowego emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl)
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS (www.zus.pl/pue)

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową).

Wnioski złożone przed 1 lipca 2019 r. o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 nie będą rozpatrywane.

Druki wniosków na nowy okres świadczeniowy do pobrania w siedzibie OPS od 1 sierpnia 2019r.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2019 r. wypłata do 31 października 2019 r. (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)
wrzesień 2019 r. wypłata do 30 listopada 2019 r. (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)
październik 2019 r. wypłata do 31 grudnia 2019 r.
listopad 2019 r. wypłata do 31 stycznia 2020 r.
grudzień 2019 r. – wypłata do 29 lutego 2020 r.

WAŻNE: Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. od 1 lipca 2019 r. winny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym ,osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+) od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.) od 1 października 2019 r.

Najważniejsze zmiany:

1. Likwidacja kryterium dochodowego – świadczenie to będzie niezależne od wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny. W związku ze zniesieniem kryterium dochodowego rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej.

2. Likwidacja procedury ustalania alimentów od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez osoby samotnie wychowujące dzieci. Samotny rodzic nie będzie musiał przedstawiać tytułu wykonawczego w sprawie alimentów od drugiego rodzica.

3. Wydłużony okres świadczeniowy. Świadczenie wychowawcze będzie przyznane do dnia 31 maja 2021 r., co oznacza że rodzice nie będą musieli składać wniosków w 2020 roku. Dopiero w celu uzyskania świadczenia na okres od dnia 1 czerwca 2021 r., trzeba będzie złożyć kolejny wniosek, drogą elektroniczną już od lutego 2021 r.

4. Brak decyzji administracyjnej. Przyznanie świadczenia wychowawczego, nie wymaga wydania decyzji, organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany adres poczty elektronicznej. Ważne, aby składając wniosek o 500+ podać swój adres poczty elektronicznej e-mail, wówczas informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na ten adres.

5. Wprowadzenie 3 miesięcznego terminu liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o 500+ (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca). Jeżeli rodzic złoży wniosek
w terminie 3 miesięcy od daty narodzin dziecka, to świadczenie to otrzyma od daty jego narodzin (z wyrównaniem za ten okres ).

6. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka, w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Jeżeli wniosek drugiego rodzica zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od śmierci 1 rodzica, to prawo do świadczenia przyznaje się począwszy od dnia śmierci.

W szczególności zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości składania wniosku drogą elektroniczną, gdyż nowy wzór wniosku jaki będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. jest bardzo prosty
i z pewnością każdy poradzi sobie z jego uzupełnieniem.

KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ

Zmianie nie ulegają przepisy o systemie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku złożenia wniosku gdzie członek rodziny przebywa poza granicami kraju wniosek przekazany zostanie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który będzie rozpatrywał go w imieniu Wojewody Małopolskiego. Osoby, których członkowie rodzin podejmują zatrudnienie poza granicami kraju zachęcamy do składania wniosku drogą papierową, gdyż do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty. Poniżej przedstawiamy ogólne informacje, które są wymagane przez Małopolski Urząd Wojewódzki do rozpatrzenia sprawy:

Oświadczenie o aktywności zawodowej w Polsce oraz poza granicami kraju.

Nr identyfikacyjny/ubezpieczenia poza granicami kraju.

Adres zamieszkania/zameldowania poza granicami kraju.

Nazwę i adres pracodawcy.

Umowę o pracę (tłumaczoną na język polski) lub zaświadczenie o zatrudnieniu poza granicami kraju – w przypadku pracodawcy zagranicznego.

Formularz A1 o okresie oddelegowania do pracy poza granice kraju – w przypadku pracodawcy krajowego

Opcjonalnie – decyzję o przyznaniu świadczeń poza granicami kraju.

Z uwagi na fakt, że każda sytuacja rodzinna jest indywidualna, osoby, które będą składały po raz pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z pracownikiem OPS, który wskaże wymagane w danej sprawie dokumenty.

Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie wojewodów w Polsce. Wojewoda zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

Załączniki:
SW-1-1- wniosek o świadczenie wychowawcze
SW-1Z-1-załącznik do wniosku o świadczenie wychowawcze

Drukuj