fundusze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak spr. OPS 2.26/ 3 / 2019

Dotyczy:
Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu, opakowaniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku ( o wartości kalorycznej minimum 800-900 kalorii ) w 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę na terenie miasta Olkusz dla około 27 osób objętych taką formą pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który złożył ofertę:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty:

Do realizacji zadania został wybrany Wykonawca nr 1 :

Stowarzyszenie PRODUKT LOKALNY Nad Białą Przemszą
Kolbark ul. Źródlana 3
32-310 Klucze

Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów tj. 100,00 punktów, w tym w kryterium cena oferta uzyskała 60,00 punktów, w kryterium doświadczenie zawodowe kluczowych osób , które będą realizować zamówienie oferta uzyskała 40,00 punktów i była jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu. przetargowym

Drukuj