fundusze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak spr. OPS 2.26 /4/2019

„Świadczenie usługi cateringu polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów posiłkowych dla dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego w Olkuszu w ramach projektu „Blok, Podwórko, Kamienice – a gdzie podziały się świetlice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który złożył ofertę:

Do realizacji zadania został wybrany Wykonawca nr 3:

Stowarzyszenie PRODUKT LOKALNY
Nad Białą Przemszą
Kolbark, ul. Źródlana 3,
32-310 Klucze

Uzasadnienie wyboru: Oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów – 100,00 w kryteriach oceny ofert.

Poniżej podajemy informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu ze streszczeniem oceny.

Nazwa Wykonawcy BMD Catering Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” Chechło, ul. Hutnicza 26, 32-310 Klucze Stowarzyszenie Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze
Cena ofertowa jednego zestawu posiłkowego brutto 40,35 pkt 40,35 pkt 60,00 pkt
Doświadczenie zawodowe kluczowych osób, które będą realizować zamówienie 20,00 pkt 15,00 pkt 20,00 pkt
Liczba pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego 20,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt
Razem 80,35 pkt 75,35 pkt 100 pkt
Drukuj