fundusze

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak spr. OPS 2.26/ 2 / 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.
„świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu, opakowaniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku ( o wartości kalorycznej minimum 800-900 kalorii ) w 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę na terenie miasta Olkusz dla około 27 osób objętych taką formą pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu”
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który złożył ofertę:
1. o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Do realizacji zadania został wybrany Wykonawca nr 1:

Stowarzyszenie
PRODUKT LOKALNY
Nad Białą Przemszą
Ul. Legionów Polskich 3
32-300 Olkusz

Uzasadnienie wyboru:

Oferta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów tj. 100,00 punktów, w tym w kryterium cena oferta uzyskała 60,00 punktów, w kryterium doświadczenie zawodowe kluczowych osób, które będą realizować zamówienie oferta uzyskała 40,00 punktów i była jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu przetargowym.

Drukuj