ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, poszukuje osób, które mogłyby podjąć się pełnienia roli osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom  niepełnosprawnym w formie wolontariatu

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego

4)  w przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

  • w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności- także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej

Usługa asystenta może być realizowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Koszt 1 godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie może przekroczyć40zł. Pod opieką asystenta może pozostawać tylko jedna osoba.

Zgłoszenia należy składać do dnia 08.01.2021r:

  1. pocztą elektroniczną na adres opsolkusz@poczta.onet.pl
  2. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15 C
Drukuj