fundusze

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17 „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz w ramach projektu ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Olkusz NIP 6371998042

Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej – realizator projektu unijnego nr RPMP.09.02.01-12-0327/17

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz. Łącznie do zrealizowania 1200 godz. w okresie od podpisania umowy do 30.06.2020r. w ramach projektu Pt: ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień
CPV: 80000000-4Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80340000-9Usługi edukacji specjalnej

2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Oferent może złożyć 1 ofertę. Można wycofać ofertę złożoną w postępowaniu poprzez złożenie oficjalnego pisma z prośbą o wycofanie oferty

2.2 . Szczegółowy opis

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz.

1. Zajęcia prowadzone będą w sposób wynikający z IPRD ( indywidualnie lub grupowo, w uzasadnionych przypadkach z udziałem rodzin uczestnika) w pomieszczeniach, w których funkcjonują PWD lub innych udostępnionych przez szkoły, w których dana PWD funkcjonuje z poszanowaniem zasad poufności i dyskrecji.
2.Aby odpowiedzieć na specyficzne potrzeby Grupy docelowej ( po ich indywidualnym zdiagnozowaniu w IPRD) planuje się zorganizowanie zajęć o charakterze indywidualnych programów psychoprofilaktycznych, korekcyjnych, psychokorekcyjnych, także z udziałem rodziców/opiekunów prawnych danego dziecka.
3. Wsparcie specjalistyczne świadczone będzie w średnim wymiarze ok 3 –4 godz./m-c/dziecko(i jego rodzinę) w zależności od potrzeb. W efekcie planuje się objęcie wsparciem średnio 30 dzieci/m-c w okresie od daty podpisania umowy do 30.06.2020r. w łącznym wymiarze 1200 godz. wsparcia indywidualnego lub grupowego ( w razie problemów wynikających z funkcjonowania dziecka. w grupie).

Pozostałe godziny do zrealizowania według potrzeb i uznania prowadzących zajęcia.
4. Świadczenie bezpośredniego wsparcia o charakterze specjalistycznym – prowadzone będą w formie opiekuńczej i specjalistycznej.

III. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Cena brutto podana w ofercie za 1 godzinę zegarową musi być ostateczna.
2) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie Umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną, najwyższą liczbę punktów.
3) Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4) Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od podpisania umowy do 30 czerwca 2020r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem jak niżej.
2)Osoba wykonująca przedmiot zamówienia nie może być:

– prawomocnie skazana za popełnienie przestępstw na tle seksualnym, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, lub przeciw którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o te przestępstwa, lub wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o te przestępstwa
– ujawniony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

3) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia warunku na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

4) Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego zgodnie z odpisem właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Ocena spełnienia warunku na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa: oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, o których mowa w pkt. 3 oraz zawierające informacji, określone w pkt. 4 – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna: być opatrzona pieczątką firmową(w sytuacji gdy ofertę składa przedsiębiorca), posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.
3. Kompletna oferta zawiera:

  • formularz ofertowy(wg wzoru ),
  • aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert gdy składający ofertę jest przedsiębiorcą,
  • oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15 C , 32-300 Olkusz w pok. nr 20(sekretariat)do dnia08.08.2019r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

VIII. OCENA OFERT

Ustala się następujące kryterium oceny – cena całości zamówienia – cena 100%

A) cena – 100 pkt.

Sposób dokonywania oceny ofert:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej zapytaniu ofertowym

Sposób obliczania kryterium

Cena– cena usługi będzie oceniana w skali od 0-100 pkt.

Liczba punktów będzie obliczana wg wzoru:

C = (Cn : Co) x 100

gdzie: C – ilość punktów przyznana za cenę ofercie rozpatrywanej

Cn – cena brutto oferty najtańszej;

Co – cena brutto oferty badanej

Zamawiający informuje, iż cena podana w ofercie będzie ceną obowiązującą w okresie trwania umowy.

Oferent wskazuje w ofercie wartość podatku VAT oraz zastosowaną stawkę VAT gdy jest czynnym podatnikiem VAT. Dla porównania ofert w postępowaniu zamawiający będzie brać pod uwagę całkowitą kwotę niezbędną do realizacji zamówienia, a zatem kwotę, jaką będzie musiał zapłacić z tytułu realizacji zamówienia (zawierającą także podatek od towarów i usług). Dlatego też niezbędne jest wskazanie przez oferenta stawki podatku VAT.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów drogą e mail oraz zostanie opublikowana w internetowej bazie konkurencyjności zwierającej ogłoszenia beneficjentów projektów unijnych.

X. ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w części dotyczącej:

a) sposobu wykonania przedmiotu umowy,
b) liczby godzin przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy w okresach tygodniowych lub miesięcznych oraz wynagrodzenia,
c) konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek przyczyn obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć,
d) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
e) ostatecznej ilości godzin realizacji zajęć specjalistycznych (w tym, w szczególności miesięcznego czasu zaangażowania ),
f) zmiany zasad finansowania zamówienia,
g) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy,
h) zmiany osób z wykazu
i) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny), o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy oraz w przypadku zmiany minimalnej stawki godzinowej.
j) zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu), którejkolwiek ze stron umowy, zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania:

a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia umowy
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
d) odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny

XII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela :

Bożena Szymonek – kierownik merytoryczny projektu, nr tel. 604943797,

Anna Gołąb , nr tel. 32 641 32 12,

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz.

§ inspektorem Ochrony Danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu jest Jarosław Cieślik, tel. 32 611-00-11 e-mail; opsolkusz@poczta.onet.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem dotyczącym przeprowadzenia zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla średnio 30 dzieci /m-c uczęszczających do placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz w ramach projektu ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków w Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej zwaną „ustawa Pzp”;

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§ posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Drukuj