fundusze

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15 c prowadzi rekrutację na 1 stanowisko – wychowawca w placówce wsparcia dziennego

STANOWISKO: Wychowawca

Forma zatrudnienia – umowa o pracę na 3/4 etatu na czas określony od dnia 01.09.2019r. do dnia 30.06.2020r. 30 godz. w tygodniu od poniedziałku do soboty.
Poniedziałek – piątek w godz. od 14 .00 do 19.00
Sobota w godz. od 8.00 do 14.00

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

Do rekrutacji może przystąpić osoba , która spełnia następujące wymagania:

– jest obywatelem polskim
– posiada wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
– ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
– nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie.
– jest odpowiedzialna, sumienna i rzetelna.
– cieszy się nieposzlakowaną opinią.
– posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

– znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych
– doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą
– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
– umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą
– kreatywność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

– prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych
– pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczestników zajęć
– pomoc w odrabianiu lekcji
– tworzenie harmonogramu pracy świetlicy
– prowadzenie zajęć wychowawczych oraz profilaktycznych
– nadzór nad pomieszczeniami świetlicy
– dbałość o powierzone mienie

4. Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

– list motywacyjny
– CV / z opisem przebiegu pracy zawodowej/
– oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
– oświadczenie o niekaralności
– oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty dodatkowe:

Oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności związane ze stanowiskiem / zaświadczenia /

5. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Rekrutacja – Wychowawca w placówce wsparcia dziennego” do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Al.1000-lecia 15 c 32-300 Olkusz /pokój nr 20/ Termin składania dokumentów do dnia 23 sierpnia 2019r. do godz. 13.00. Dokumenty, które wpłyną do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Inne informacji

Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną i w dniu 26 sierpnia 2019r.o godz. 12.00 Komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych informacji udziela:

Marta Jędrasik tel. 032 6413212, Bożena Szymonek te. 604 94 37 97

Drukuj