fundusze

Zaproszenie do złożenia oferty

Miasto i Gmina Olkusz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Al. 1000-lecia 15 C, 32-300 Olkusz, tel./fax 032-641-32-12
Adres email do prowadzenia korespondencji elektronicznej: opsolkusz@poczta.onet.pl

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę mebli biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych j.n:

L.p. Nazwa Opis Ilość
1. Szafa  na akta Wys/szer/gł 180/80/38cm. z 4 półkami w rozstawie 34cm. w kolorze jasnym- buk, zamykana na klucz 18 szt
2. Nadstawka na szafę Wys/szer/gł 72/80/38cm z 1 półką w rozstawie 34 cm. w kolorze jasnym- buk, zamykana na klucz 13szt
3. Nadstawka na szafę Wys/szer/gł 40/80/38cm z 2 półkami w rozstawie 34 cm. w kolorze jasnym- buk, zamykana na klucz 3 szt
4. Szafa ubraniowa Wys/szer/gł 180/80/38cm w kolorze wiśni zamykana na klucz 1 szt.
5. Szafa  na akta Wys/szer/gł 180/80/38cm. z 4 półkami w rozstawie 34cm kolorze wiśni, zamykana na klucz 2 szt
6. Komoda  z 4 szufladami Wys/szer/gł. .80/80/38 cm w kolorze wiśni 1szt
7. stolik Blat 70/70 cm, wys. 75 cm.w kolorze -jasnym- buk 1szt
8. stolik Blat 80/80 cm , wys. 75 cm.w kolorze wiśni 1 szt
9. stolik Blat 60/50 cm, wys. 75 cm.w kolorze -jasnym- buk 3 szt
10. Biurko 140/70 cm, półka na komputer z lewej strony, szuflady z prawej strony w kolorze wiśni zamykane na klucz, zabudowany tył 1 szt
11. Biurko 140/60 cm w kolorze jasnym- buk szflady z lewej strony, zamykane na klucz,półka na klawiaturę, otwory na kable, z nadstawką, zabudowany tył 2 szt
12. Biurko 120/60 cm kolorze jasnym- buk szuflady z lewej strony zamykane na klucz, półka na klawiaturę, otwory na kable,  zabudowany tył 6 szt

 

13. Biurko 120/60kolorzejasnym- buk, szuflady z lewej strony, zamykane na klucz,półka na klawiaturę, otwory na kable, z nadstawką, zabudowany tył 2 szt
14. Biurko 120/60 w kolorze wiśni, szuflady z lewej strony zamykane na klucz, półka na klawiaturę, otwory na kable, zabudowany tył 1 szt.
15. komoda Wys/szer/gł 73/80/38cm. kolor jasny – buk z 1 półką w połowie komody zamykana na klucz 4 szt.
16. komoda Wys/szer/gł 73/40/38cm. kolor jasny – buk z 1 półką w połowie komody zamykana na klucz 1 szt.
17. komoda Wys/szer/gł 100/40/38cm. kolor jasny – buk z 1 półką w połowie komody zamykana na klucz 3 szt
18. lada Dł. 220cm szer. 55cm, wys 70 cm podparta w 3 miejscach kolorze jasnym- buk, 1 szt.
19. lada Dł. 89cm. szer 25cm, wys. 60cm. Kolor- buk 1 szt.
20. Półka otwarta stojąca Wys/szer/gł 100/50/30cm. 1 szt.
21. Półka otwarta stojąca Wys/szer/gł 180/40/35cm. 1 szt.
22. Półka otwarta stojąca Wys/szer/gł 180/80/35     cm. 1 szt.
23. Krzesła biurowe obrotowe Kolor czarny 9 szt.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia mebli do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu oraz ich wniesienia do poszczególnych pomieszczeń i zamontowania. Na dostarczone meble wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy liczonej od daty odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się cen ofertowych oraz warunkami wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia do23 grudnia 2019 r

Warunki płatności w terminie do 7 dni po otrzymaniu faktury wystawionej po dostawie mebli

III. Kryteria oceny ofert:

– cena ofertowa brutto za meble – 100 pkt

IV. Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 04.12.2019 r. w formie:

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres:*, Ośrodek Pomocy Społecznej Al.1000-lecia 15 c, 32-300 Olkusz

b) w wersji elektronicznej ( skan oferty oraz załączników z podpisem osoby upoważnionej, pozostałych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) na e-mail*:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.”>opsolkusz@poczta.onet.pl

V. Do oferty należy załączyć :

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
2) Umocowanie do złożenia oferty (o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty).
3) zaparafowany wzór umowy załącznik nr 6do zaproszenia do składania ofert.

……………………………………

(Data i podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:

1. Wzór oferty
2. zal nr 1 – wzor umowy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz.

§ inspektorem Ochrony Danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu jest Jarosław Cieślik, tel. 32 611-00-11 e-mail; opsolkusz@poczta.onet.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia polegającego na dostawie mebli biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia;

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przechowywania dokumentów księgowych (podatkowych);

§ Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§ posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Drukuj