fundusze

Zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko pracy SUPERWIZOR PRACY SOCJALNEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na stanowisko pracy: SUPERWIZOR PRACY SOCJALNEJ w ramach realizacji Projektu „NOWA JAKOŚĆ-NOWE MOŻLIWOŚCI”

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Olkusz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu
32-300 Olkusz, Al.1000-lecia 15c
Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu superwizji dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, dla podniesienia efektywności i skuteczności udzielanych usług.

Sesje superwizyjne realizowane będą w dwóch grupach liczących do 12 osób.

Wykonawca będzie ustalał z Zamawiającym harmonogram spotkań superwizyjnych, odpowiadający potrzebom zgłaszanym przez pracowników socjalnych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przedmiotu umowy zarówno przez upoważnionych pracowników Zamawiającego jak i przez zewnętrzne podmioty kontrolujące.

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu.

4. Termin wykonania zamówienia: listopad 2018 rok – czerwiec 2019 rok – łączna liczba godzin grupowych spotkań superwizyjnych w trakcie trwania umowy wynosi 40 godzin zegarowych. Spotkania będą odbywały się w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego.

5. Wymagania niezbędne:

Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez certyfikowanego superwizora pracy socjalnej, wpisanego do rejestru wydanych certyfikatów pracy socjalnej; z pełną zdolnością do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; niekaranego za przestępstwa popełnione umyślnie.

6. Wymagania dodatkowe:

– realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem;
– ewidencjonowanie wykonanych godzin pracy;
– przedstawianie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym wykonana zostanie usługa;
– utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o wszystkich zaistniałych problemach;
– przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów;
– przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

7. Forma złożenia oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1. CV,
2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikat superwizora pracy socjalnej,
3. dane teleadresowe oferenta,
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
5. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania oferty:

Oferty należy składać do 05 listopada 2018r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko superwizora pracy socjalnej w Projekcie „Nowa Jakość-Nowe Możliwości” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9. Załączniki:

– formularz oferty

Drukuj