fundusze

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko pracy PRAWNIK

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na stanowisko pracy: PRAWNIK w ramach realizacji Projektu „NOWA JAKOŚĆ-NOWE MOŻLIWOŚCI”

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Olkusz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu
32-300 Olkusz, Al.1000-lecia 15c
Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo prawne wspomagające pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, dla podniesienia efektywności i skuteczności udzielanych usług.

Przedmiot usługi wykonywany zostanie osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:

– konsultacje prawne na rzecz pracowników socjalnych pracujących w zespołach ds. wykonywania przypisanych zadań;
– przygotowywanie umów, projektów decyzji, pism procesowych, wniosków o umieszczenie w DPS bez zgody strony, wniosków o przymusowe leczenie psychiatryczne;
– dokonywanie interpretacji obowiązujących przepisów prawa i innych;
– prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań;
– współpraca z pracownikami OPS Olkusz w zakresie realizacji usług i pracy socjalnej.

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

4. Termin wykonania zamówienia: listopad 2018 rok – czerwiec 2019 rok – łączna liczba godzin usługi prawnej w trakcie trwania umowy wynosi 40 godz. zegarowych.

5. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem prawnika;
– wpis na listę adwokatów lub radców prawnych;
– co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie adwokata lub radcy prawnego;
– co najmniej dwuletnie doświadczenie w poradnictwie lub obsłudze prawnej instytucji działających w obszarze pomocy społecznej;
– biegła znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, oraz innych przepisów prawa mających zastosowanie w realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej

6. Wymagania dodatkowe:

– umiejętność i doświadczenie pracy zespołowej;
– rzetelność, operatywność;
– zaangażowanie i dyspozycyjność;

7. Forma złożenia oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1. CV,
2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,
3. dokumenty potwierdzające doświadczenie – zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy
4. dane teleadresowe oferenta,
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania oferty:

Oferty należy składać do 05 listopada 2018r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko prawnika w Projekcie „Nowa Jakość-Nowe Możliwości” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9. Załączniki:

– formularz oferty

Drukuj