fundusze

Zaproszenie do złożenia oferty

Miasto i Gmina Olkusz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Al. 1000-lecia 15 C, 32-300 Olkusz, tel./fax 032-641-32-12
Adres email do prowadzenia korespondencji elektronicznej: opsolkusz@poczta.onet.pl

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług polegających na przygotowaniu, opakowaniu i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 9 i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Olkuszu

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi sklasyfikowano wg wspólnego słownika zamówień:

Symbol wspólnego słownika zamówień:

55.52.31.00-3 usługi w zakresie posiłków szkolnych,
55.52.40.00-9 usługi dostarczania posiłków do szkół

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na przygotowaniu, opakowaniu i dostarczeniu w jednorazowym opakowaniu gorącego, dwudaniowego posiłku (o wartości kalorycznej minimum 900 kalorii) dla dzieci uczęszczających do:

LP Nazwa placówki Planowana ilość posiłków dziennie
1 Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Kosynierów 14, Olkusz około 5
2 Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Długa 67, Olkusz około 3
Łączna ilość planowanych dziennie posiłków około 8

objętych taką formą pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od podpisania umowy ( nie wcześniej niż od 23września 2019r) do 25.06.2020r.

Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych uczniów o 6 osób.

Średnia liczba żywionych dzieci wynosi około 8 osób – ofertę należy sporządzić dla 14 osób.

Zamawiający nie zapewnia, ile osób i w jakim okresie będzie korzystało z gorącego posiłku.

Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż w okresie umownym jest zależna od ilości dzieci, którym zostanie przyznana taka forma pomocy w zakresie dożywiania, a ich ilość w ciągu roku jest zmienna, czyli zależna będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie i dostarczenie posiłku dla planowanej ilości uczniów wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wykonawca w pięciodniowym okresie żywienia zagwarantuje co najmniej przez 4 dni posiłki mięsne.

Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń wyznaczonych w poszczególnych szkołach realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu ładunków.

Wykaz liczby dzieci uprawnionych do żywienia w poszczególnych szkołach przekazany będzie wykonawcy na dwa dni przed terminem rozpoczęcia żywienia w danym dniu.

Żywienie będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji, ferii szkolnych i dni ustawowo wolnych od nauki, w godz. od 12-tej do 1330.

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach /Dz. U. z 2016 r. poz. 1154/.

Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.

Posiłki muszą być wykonywane pod nadzorem dietetyka wykonawcy przy współpracy ze służbami SANEPID.

Wykonawca przygotowywał i dostarczał będzie posiłki zachowując wymogi sanitarno – epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

Wykonawca przygotowywał będzie posiłki z własnych produktów, a Zamawiający będzie miał prawo kontroli, czy produkty wykorzystywane przez Wykonawcę odpowiadają potrzebom oraz normom żywienia zbiorowego.

Wykonawca podawał będzie tygodniowy jadłospis do wiadomości uczniów i personelu w sposób zwyczajowo przyjęty u Zamawiającego najpóźniej przed obiadem w pierwszy dzień tygodnia w którym obowiązuje. Jadłospis przygotowywany będzie zgodnie z wymogami stosowanymi w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Należność z tytułu świadczonych usług będzie wypłacana w okresach miesięcznych na podstawie wystawionych faktur VAT, w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.

Ustalenie należności za zrealizowane usługi następować będzie na podstawie faktycznie wydanych posiłków potwierdzonych wykazem liczby żywionych dzieci oraz liczbą wydanych posiłków.

Wykonawcy są zobowiązani do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się cen ofertowych oraz warunkami wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy ( nie wcześniej niż od 23września 2019r) do 25.06.2020r.

II. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem jak niżej.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) dysponująodpowiednią bazą niezbędną do przygotowania opakowania i dowiezienia

zakładanej ilości posiłków tj.

– pomieszczeniami, narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do przygotowania posiłków – spełniającymi wymagania sanitarne.
– środkiem transportu, którym dostarczane będą posiłki w jednorazowych opakowaniach – spełniającym wymagania sanitarne.

c) dysponuje personelem posiadający wymagane uprawnienia i zaświadczenia lekarskie- wymagania minimalne w zakresie obsady osobowej: dietetyk, kucharka, oraz kierowca.
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia(przygotowywanie, opakowanie i dostarczanie gorącego posiłku) przez okres co najmniej 10 miesięcy dla minimum 5 osób. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli przed upływem terminu składania ofert nastąpiła realizacja niniejszej usługi przez okres co najmniej 10 miesięcy dla minimum 5 osób.

Drukuj