fundusze

Zamówienie na realizację usług społecznych i innych szczególnych usług

Dotyczy projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17 „Blok, podwórko, kamienice-a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zamówienie na realizację usług społecznych i innych szczególnych usług na przeprowadzenie warsztatów kształtujących kompetencje kluczowe uczestników projektu „Blok, podwórko, kamienice-a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Olkusz NIP 6371998042
Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej – realizator projektu unijnego nr RPMP.09.02.01-12-0327/17
Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów kształtujących kompetencje kluczowe uczestników projektu „Blok, podwórko, kamienice-a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe uczestników projektu rozwijane będą m.in. kompetencje miękkie tj. porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomość i ekspresja kulturowa.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień
CPV: 8000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

Oferent może złożyć 1 ofertę. Można wycofać ofertę złożoną w postępowaniu poprzez złożenie oficjalnego pisma z prośbą o wycofanie oferty

2.2 . Szczegółowy opis

W zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe uczestników projektu rozwijane będą m.in. kompetencje miękkie t.j: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomość i ekspresja kulturowa.

W ramach wprowadzenia wyżej wymienionych kompetencji przewiduje się następujące warsztaty:

dziennikarskie

nauki języków obcych ( przynajmniej jeden język obcy)
programowania
teatralne
taneczne
plastyczne
fotograficzne
inne zaproponowane przez Oferenta

Średnio na każdy zaproponowany warsztat przeznacza się min. 252 godz. Istnieje możliwość realizacji warsztatów w innych wymiarach godzinowych ze względu na indywidualne potrzeby uczestników projektu.

Szczegóły dotyczące zadania:

Ilość osób biorąca udział w zajęciach: 60 w tym:

– Placówka wsparcia dziennego (zwana dalej PWD) – lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 4
– 12 osób,
– Placówka wsparcia dziennego – lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 9 – 28 osób,
– Placówka wsparcia dziennego – lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 10 – 20 osoby,

Zaplanowano łącznie 2016 godzin wsparcia.

Każdy warsztat powinien trwać średnio 2 godz. szkoleniowe stąd:

– PWD w SP 4 (12 osób) – w tygodniu funkcjonują średnio 3 warsztaty x 2 godz. ( razem 6 godz./tydz.) łącznie do zrealizowania do końca projektu 504 godziny.
– PWD w SP 9 (28 osób) – w tygodniu funkcjonują średnio 5 warsztaty x 2 godz. ( razem 10 godz./tydz.) łącznie do zrealizowania do końca projektu 840 godziny.
– PWD w SP 10 (20 osoby) – w tygodniu funkcjonują średnio 4 warsztaty x 2 godz. ( razem 8 godz./tydz.) łącznie do zrealizowania do końca projektu 672 godziny.

Pozostałe godziny do zrealizowania według potrzeb i uznania prowadzących zajęcia.

Biorąc pod uwagę liczbę dzieci i młodzieży w poszczególnych PWD zakłada się, że w pojedynczym warsztacie weźmie udział średnio 6-10 osób. Każdy uczestnik bierze udział w m.in. 2 warsztatach w ciągu tygodnia. Szczegółowy dobór tematu wiodącego danego warsztatu czyli kompetencji, która będzie rozwijana wynikać będzie z Indywidualnego Planu Rozwoju Dziecka (zwanego dalej IPRD ).

Niemniej jednak zakłada się, że w ramach danego cyklu:

– każdy uczestnik projektu weźmie udział w warsztatach zwiększających kompetencje informatyczne ( np. programowanie, projektowanie graficzne, bezpieczne korzystanie z internetu ),
– każdy uczestnik projektu weźmie udział w warsztatach zwiększających kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej, wzmocnionych wyjściami do instytucji kultury ( np. warsztaty teatralne, kinowe, fotograficzne ),
– każdy uczestnik projektu rozwinie kompetencje społeczne (zarówno poprzez dedykowane warsztaty jak i odpowiednie zajęcia socjoterapeutyczne), rozwojowi tych kompetencji będzie sprzyjać wykorzystanie zasobów lokalnych oraz sposób prowadzenia wszystkich zajęć.

Zleceniobiorca powinien zapewnić wysoką jakość szkoleń oraz wysokie kwalifikacje kadry. Osoba prowadząca zajęcia będzie odpowiadała na indywidualne potrzeby każdegouczestnika projektu.
Zajęcia winny odbywać się w PWD lub innym pomieszczeniu przystosowanym do prowadzenia zajęć z dziećmi. Aby zmotywować do udziału w warsztatach istnieje możliwość prowadzenia zajęć w kinie, teatrze, salach informatycznych itp.
Zleceniobiorca ustali ze Zleceniodawcą dokładne daty i godziny przeprowadzenia zajęć z uczestnikami projektu.
Osoba, która zostanie wskazana przez Zleceniobiorcę do prowadzenia zadania musi posiadać kwalifikacje takie jak: wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające prowadzenie danego warsztatu.

III. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Cena brutto podana w ofercie za 1 godzinę zegarową musi być ostateczna.
2) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie Umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną, najwyższą liczbę punktów.
3) Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4) Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od podpisania umowy do 30 czerwca 2020r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem jak niżej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

posiadają wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

Posiadają wykształcenie kierunkowe związane z zakresem danego warsztatu lub doświadczenie zawodowe związane z zakresem danego warsztatu albo dysponują personelem posiadającym takie kwalifikacje. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie dyplomy/zaświadczenia/CV potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie lub dysponować personelem posiadającym ww. doświadczenie. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie dyplomy/zaświadczenia/CV potwierdzające posiadane doświadczenie

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i zakresem warsztatom stanowiącym przedmiot zamówienia ( tj. min. 2 warsztaty z zakresu dziennikarstwa, 2 z zakresu nauki języków obcych, 2 z zakresu programowania, 2 z zakresu teatralnego, 2 z zakresu tanecznego, 2 z zakresu plastycznego, 2 z zakresu fotograficznego i 2 innych zaproponowanych przez Oferenta). Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie dyplomy/zaświadczenia/CV potwierdzające posiadane doświadczenie.

2)Osoba wykonująca przedmiot zamówienia nie może być:

– prawomocnie skazana za popełnienie przestępstw na tle seksualnym, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, lub przeciw którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o te przestępstwa, lub wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o te przestępstwa
– ujawniony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

3) Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego zgodnie z odpisem właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Ocena spełnienia warunku na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa: oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania o których mowa w pkt. 3 – Załącznik nr 4 do zamówienia.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna: być opatrzona pieczątką firmową (w sytuacji gdy ofertę składa przedsiębiorca), posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.

FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 23.10.2019r. w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres:, Ośrodek Pomocy Społecznej, Al.1000-lecia 15 c, 32-300 Olkusz

VII DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ :

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami, – według załącznika nr 2 do zamówienia

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz, których usługi te zostały wykonane – według załącznika nr 3 do zamówienia

Oświadczenie o spełnieni warunków postępowania załącznik nr 4 do zamówienia referencje zaparafowany wzór umowy załącznik nr 5 do zamówienia

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIAOFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15 C , 32-300 Olkusz w pok. nr 20(sekretariat) do dnia 23.10.2019r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

VIII. OCENA OFERT

Ustala się następujące kryterium oceny – cena całości zamówienia – cena 100%

A) cena – 100 pkt.

Sposób dokonywania oceny ofert:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej zapytaniu ofertowym
Sposób obliczania kryterium
Cena – cena usługi będzie oceniana w skali od 0-100 pkt.( 1% =1pkt.)
Liczba punktów będzie obliczana wg wzoru:

C = (Cn : Co) x 100
gdzie: C – ilość punktów przyznana za cenę ofercie rozpatrywanej
Cn – cena brutto oferty najtańszej;
Co – cena brutto oferty badanej

Zamawiający informuje, iż cena podana w ofercie będzie ceną obowiązującą w okresie trwania umowy.
Oferent wskazuje w ofercie wartość podatku VAT oraz zastosowaną stawkę VAT gdy jest czynnym podatnikiem VAT. Dla porównania ofert w postępowaniu zamawiający będzie brać pod uwagę całkowitą kwotę niezbędną do realizacji zamówienia, a zatem kwotę, jaką będzie musiał zapłacić z tytułu realizacji zamówienia (zawierającą także podatek od towarów i usług). Dlatego też niezbędne jest wskazanie przez oferenta stawki podatku VAT.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów drogą e mail oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

X. ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w części dotyczącej:

a) sposobu wykonania przedmiotu umowy i przedmiotu warsztatu
b) liczby godzin przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy w okresach tygodniowych lub miesięcznych oraz wynagrodzenia,
c) konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek przyczyn obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć,
d) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
e) ostatecznej ilości godzin realizacji przeprowadzenie warsztatów (w tym, w szczególności miesięcznego czasu zaangażowania ),
f) zmiany zasad finansowania zamówienia,
g) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy,
h) zmiany osób z wykazu
i) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) , o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy oraz w przypadku zmiany minimalnej stawki godzinowej.
j) zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu), którejkolwiek ze stron umowy, zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania:

a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia umowy
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

XII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela :
Bożena Szymonek – kierownik merytoryczny projektu, nr tel. 604943797,
Wiesława Sochacka , nr tel. 32 641 32 12, e-mail: opsolkuszwiesia@poczta.onet.pl
Klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15 c, 32-300 Olkusz.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie (32) 611 00 11 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iopsolkusz@onet.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji zawartych przez Administratora umów, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olkuszu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę; przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Drukuj