fundusze

Rekrutacja do Projektu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu zaprasza do udziału w projekcie „Nowa szansa- aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Olkusz, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Preferowani kandydaci:

– osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
– osoby niepełnosprawne
– osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
– osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

zamieszkałych na terenie objętym rewitalizacją obszarów zdegradowanych

– osoby samotnie wychowujące dzieci

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej, wynikające

z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie –

w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym. Na kompleksową ścieżkę wsparcia składają się:

• identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika
• usługi aktywnej integracji zwiększającej kompetencje psychospołeczne osoby i jej otoczenia w tym:

– indywidualne wsparcie psychologiczne
– trening kompetencji i umiejętności społecznych
– specjalistyczne usługi doradcze w zakresie finansowo – prawnym
– indywidualne doradztwo zawodowe

• szkolenie komputerowe ECDL zakończone egzaminem zewnętrznym
• szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych
• wsparcie w formie pracy socjalnej oraz pomocy finansowej z tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej

SPOTKANIE PROMOCYJNO – INFORMACYJNE ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W OLKUSZU, UL. AL. 1000-LECIA 15C
W DNIU 30.01.2019r. O GODZINIE 11:00 /sala nr 23/

„Nowa szansa- aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z biurem projektu „Nowa szansa-aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz” pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Aleja 1000-lecia 15c – w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 11:00 w pokoju nr 10, 11, 13; kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 032 641 32 12 lub e-mail na adres: opsprojekt_2019@onet.pl

Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w siedzibie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach od 01.02.2019r. do 15.02.2019r
Formularze zgłoszeniowe dostępne są u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka.

Drukuj