Zaproszenie do składania ofert – poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu
Al.1000-lecia 15c
32-300 Olkusz
Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyżury będą realizowane w każdy czwartek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach popołudniowych – 15.00 – 17.00. Jeden dyżur nie może trwać krócej niż 2 godziny zegarowe.

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu
4. Termin wykonania zamówienia: styczeń –grudzień 2019 rok (dwie godziny w tygodniu)
5. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie psychologa;
– co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie psychologa

6. Wymagania dodatkowe:

– komunikatywność i umiejętność współpracy z klientami;
– rzetelność, operatywność;
– zaangażowanie i dyspozycyjność;

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1. CV,
2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,
3. dokumenty potwierdzające doświadczenie – zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy
4. dane teleadresowe oferenta,
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.
8. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 22 stycznia 2019r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko psychologa” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

Drukuj