Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie*
– średnie oraz co najmniej 3 letni staż pracy lub
– wyższe I lub II stopnia oraz co najmniej 1 rok stażu pracy,

6) staż pracy* …………………………………………………………………………………………………………
7) inne*

2. Wymagania dodatkowe:
1) Mile widziany staż pracy w jednostkach administracji publicznej
2) Znajomość przepisów m.in:

  • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (art. 411 w zakresie niezbędnym do wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego do programu ,, Czyste powietrze”)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
    w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

3) Szybkie przyswajanie wiedzy,
4) Umiejętność pracy  samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność,
5) Uprzejmość, życzliwość
6) Odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja pracy

Więcej informacji w załączniku.

Drukuj