Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – fundusz alimentacyjny

  1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie*

średnie oraz co najmniej 3 letni staż pracy lub
– wyższe I lub II stopnia oraz co najmniej 1 rok stażu pracy,

6) staż pracy* …………………………………………………………………………………………………………
7) inne*

  1. Wymagania dodatkowe:

1) Mile widziany staż pracy w jednostkach administracji publicznej
2) Znajomość przepisów:

  • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego

3) Szybkie przyswajanie wiedzy,
4) Umiejętność pracy  samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność,
5) Uprzejmość, życzliwość
6) Odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja pracy

Więcej informacji w załącznikach

Drukuj