Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT W DZIALE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

  1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie*

średnie oraz co najmniej 3 letni staż pracy lub
– wyższe I lub II stopnia oraz co najmniej 1 rok stażu pracy,

6) staż pracy* …………………………………………………………………………………………………………
7) inne*

  1. Wymagania dodatkowe:

1) Mile widziany staż pracy w jednostkach administracji publicznej
2) Znajomość przepisów: Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków Mieszkaniowych, Ustawy z dnia 14 czerwca 196 r. Kodeks postępowania administracyjnego
3) Szybkie przyswajanie wiedzy,
4) Umiejętność pracy  samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność,
5) Uprzejmość, życzliwość
6) Odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja pracy

Więcej informacji w załącznikach.

Drukuj