Zawiadomienie o wyborze oferty

dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 22.12.2021r.
Zamówienie usługi obejmującej poradnictwo psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od stycznia do grudnia 2022r. (dwie godziny w tygodniu).
Z przedstawionych ofert, które spełniły wymagania formalne wybrano ofertę:

Wykonawca

Urszula Ryza zam. 32-300 Olkusz, ul. plac Konstytucji 3 Maja 4/1

Spełnia wymogi formalne Cena brutto za godzinę

85 zł.

min

100 pkt

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymogi formalne i ze wszystkich ofert spełniających wymogi formalne jest ofertą najkorzystniejszą cenowo.

Drukuj