Program – Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 ” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  4.896,00 zł

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane są w ramach pobytu dziennego osoby wykonującej usługi opieki w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Osoby, które chcą skorzystać z usług opieki wytchnieniowej, muszą zamieszkiwać na terenie Gminy Olkusz i sprawować opiekę nad pełnoletnią osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługa jest bezpłatna.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Do karty należy dołączyć fakultatywnie, w razie potrzeby:

  • kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego;

Dokumenty można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, Al. 1000-lecia 15c,
(tel. 32 641-32-12) w godzinach pracy Urzędu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności.

Pobierz: karta zgłoszenia do programu Opieka Wytchnieniowa (1)

Drukuj