Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – psycholog ostatnia wersja 2021

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 23.12.2021r.

Zamówienie usługi obejmującej poradnictwo psychologiczne/ wsparcie świadczone dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od stycznia do grudnia 2020r. (dwie godziny w tygodniu).

W terminie do dnia 04.01.2020r. do godz. 24.00 przedstawiono poniższą ofertę:

Wykonawca Spełnia wymogi formalne Cena brutto za godzinę
Urszula Ryza
zam. 32-300 Olkusz, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 4/12
tak 78 zł.

Przedstawiona  oferta została wybrana, ponieważ spełnia  wszystkie wymogi formalne i jest jedyną, która została złożona.

Drukuj