fundusze

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.01.2019r.

Zamówienie usługi obejmującej poradnictwo psychologiczne/ wsparcie świadczone dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od stycznia do grudnia 2019r. (dwie godziny w tygodniu).

Wybrano ofertę:

Urszula Ryza
ul. Plac Konstytucji 3 Maja 4/12
32-300 Olkusz

Przedstawiona oferta spełnia wymogi formalne.

Drukuj