Zapytanie ofertowe na dostawę 3 monitorów interaktywnych w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17 „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz. Zapytanie ofertowe na dostawę 3 monitorów interaktywnych w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.)- zwanej dalej ustawą PZP.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Olkusz NIP 6371998042

Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej – realizator projektu unijnego nr RPMP.09.02.01-12-0327/17

Cel zamówienia: Dostarczenie 3 monitorów interaktywnych niezbędnych do realizacji projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz ” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień

CPV 30231300-0 Monitory ekranowe

2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Oferent może złożyć 1 ofertę . Można wycofać ofertę złożoną w postępowaniu poprzez złożenie oficjalnego pisma z prośbą o wycofanie oferty

2.2 . Szczegółowy opis – monitor interaktywny

Wielkość ekranu – 65 cali

Rozdzielczość natywna: 3840 x 2160 (UHD)

Złącza audio-wideo: 4-6 wejścia cyfrowe typu HDMI.

Technologia dotyku IR – 20-dotykowy

Wbudowane głośniki: min. 2 x 10 W – jedną z kluczowych przewag monitora nad zestawem tablica + projektor są wbudowane głośniki. Warto aby ich moc wynosiła co najmniej 2 x 10 W RMS

Wbudowana aplikacja do bezprzewodowego przesyłania obrazu

Air Class obsługuje połączenie się nawet 30 uczniów

Funkcje pisania i multi-touch,

Współdzielenie ekranu i zawartości z laptopami i innymi urządzeniami mobilnymi.

Wzmacniana szyba frontowa: grubość min. 4 mm – element niezbędny

wbudowany komputer OPS Newline S044-610 + Windows 10

Powłoka antyodblaskowa.

Wbudowany Android 8.0

Aplikacja Newline Cast, BroadCast do wyświetlania zawartości z telefonu, tabletu

Dodatkowa czarna ramka dookoła wyświetlanego obrazu

Statyw regulowany, mobilny

Kamera do wideokonferencji

ilość monitorów interaktywnych 3 szt.

Informacje ogólne:

1. Wykonawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane najpóźniej 12 miesięcy przed datą podpisania umowy, kompletne, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia, spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno – użytkowe.

2. Gwarancja i serwis zgodnie z okresami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia., chyba że zgodnie z pkt.5 oferty będą one dłuższe.

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem oraz wniesieniem do pomieszczeń w godzinach pracy Placówek wsparcia dziennego tj. w miesiącu sierpień 2020 w godzinach od 8.00 do 14.00 natomiast w miesiącu wrzesień 2020r w godz. od 13.00 do 19.00 . Przy dostarczeniu towaru wymagana jest obecność przedstawiciela Wykonawcy celem sprawdzenia zgodności towaru z charakterystyką przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru. Wykonawca ponosi koszty dostawy. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do :

1. Placówki wsparcia Dziennego – lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Francesco Nullo 36,

32-300 Olkusz – 1 szt.

2. Placówki wsparcia Dziennego – lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 9 w Olkuszu, ul. Kosynierów 14,

32- 300 Olkusz – 1 szt.

3. Placówka wsparcia Dziennego – lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 10w Olkuszu ul. Żeromskiego 1,

32-300 Olkusz – 1 szt.

III. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Cena brutto podana w ofercie musi być ostateczna. W całościowej cenie oferty musi być zawarty koszt: dostawy, rozładunku i wniesienia .

2. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty były w oryginalnych opakowaniach producentów

(fizycznie nie uszkodzonych), z naniesionym symbolem, logiem lub oryginalnym hologramem

producenta – posiadały na opakowaniu zewnętrznym informację pozwalającą na jego identyfikację.

4. Wady towaru, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi towar w ciągu 7 dni od daty protokolarnego jego odbioru.

5. Wszystkie nazwy własne i marki handlowe urządzeń i wyposażenia zawarte w Zapytaniu ofertowym, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć zastosowanie innego niż opisane nazwą urządzenia lub elementu wyposażenia z zachowaniem takich samych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

7. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 2 letniej gwarancji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

8. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy protokołem odbioru oraz pozytywna weryfikacja z zakresu sprawdzenia towaru, opisana w pkt. 4.

IV. TERMIN WYKONANIAZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 7 dni od podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem jak niżej.

2. Zmówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

– Ocena spełnienia warunku na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

3. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego zgodnie z odpisem właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

– Ocena spełnienia warunku na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa: oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, o których mowa w pkt. 2 oraz zawierające informacji, określone w pkt. 3 – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIAOFERTY

1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna: posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.

3. Kompletna oferta zawiera:

formularz ofertowy(wg wzoru ),
aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIAOFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 27.08.2020 r. w formie:

a) pisemnej ( Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15 C , 32-300 Olkusz w pok. nr 20 (sekretariat)

b) w wersji elektronicznej ( skan oferty z podpisem osoby upoważnionej ) na e-mail: opsolkusz@poczta.onet.pl

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

VIII. OCENA OFERT

Ustala się następujące kryterium oceny – cena całości zamówienia – cena 100%

A) cena – 100 pkt.

Sposób dokonywania oceny ofert:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej zapytaniu ofertowym

Sposób obliczania kryterium

Cena– cena usługi będzie oceniana w skali od 0-100 pkt.

Liczba punktów będzie obliczana wg wzoru:

C = (Cn : Co) x 100

gdzie: C – ilość punktów przyznana za cenę ofercie rozpatrywanej

Cn – cena brutto oferty najtańszej;

Co – cena brutto oferty badanej

Zamawiający informuje, iż cena brutto podana w ofercie będzie ceną obowiązującą w okresie trwania umowy. Oferent wskazuje w ofercie wartość podatku VAT oraz zastosowaną stawkę VAT. Dla porównania ofert w postępowaniu zamawiający będzie brać pod uwagę całkowitą kwotę niezbędną do realizacji zamówienia, a zatem kwotę, jaką będzie musiał zapłacić z tytułu realizacji zamówienia (zawierającą także podatek od towarów i usług).

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów drogą e-mail.

X. ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

a) konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek przyczyn obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć,

b) zmiany zasad finansowania zamówienia,

c) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich,

d) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające,

e) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) , o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,

f) zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu), którejkolwiek ze stron umowy, zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania:

a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

XII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela :

Wiesława Sochacka , Anna Gołąb nr tel. 32 641 32 12, e-mail: opsolkusz@poczta.onet.pl
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz.
inspektorem Ochrony Danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu jest
Jarosław Cieślik, tel. 32 611-00-11 e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”>opsolkusz@poczta.onet.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem na dostarczenie 3 monitorów interaktywnych niezbędnych do realizacji projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz ” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

UMOWA wzór
Załacznik nr 1 do oferty
Załacznik nr 2 do oferty

Drukuj