STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Aleja 1000-lecia 15C

Klienci obsługiwani są w
poniedziałki od 7:00 do 17:00
od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olkusz

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) – zwana dalej „Ustawą”, zamieszkałym na terenie Gminy Olkusz.

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.

Rozdział 2.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.) – zwana dalej „Ustawą o pomocy społecznej”, zweryfikowanej w drodze obwieszczenia ogłoszonego przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 5. 1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% i nie może przekraczać 200 % wysokości zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) – zwana dalej „Ustawą o świadczeniach rodzinnych”, zweryfikowanej w trybie art. 19 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. Wysokość stypendium szkolnego, o którym mowa w ust. 1, ustala się w zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.

Rozdział 3.

Formy stypendium szkolnego

§ 6. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych.

2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych,
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach o których mowa w ust. 1 nie jest możliwe.
4. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, nie udziela się stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 7. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 Regulaminu będzie przekazywane jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, będzie realizowane przez zakup i przekazanie za pokwitowaniem odbioru przedmiotów pomocy rzeczowej.

Rozdział 4.

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 8. 1. Wniosek o stypendium szkolne składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb pracowniczych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku do Regulaminu lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 90n ust. 4 Ustawy.
3. W przypadku korzystania rodziny ze świadczeń z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenia albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

§ 9. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

1) zaświadczenia lub oświadczenie o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
2) zaświadczenia lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
3) zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów,
4) zaświadczenia lub oświadczenie o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
5) zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
6) zaświadczenia lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
7) zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej,
8) zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 Ustawy o pomocy społecznej.

§ 10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

§ 11.

1. Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2, ust. 2-3 Regulaminu wypłacane są w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez osobę uprawnioną do złożenia wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu.

2. Stypendia szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, realizowane będą poprzez wydanie rzeczy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Rozdział 5.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 12.

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, nie bierze się pod uwagę.

6. O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

§ 13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy § 8, § 9 ust. 1, § 10, § 11 Regulaminu.

Rozdział 6.

Przepisy końcowe i przejściowe

§ 14. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej może być wszczęte z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie tego postępowania.

§ 15.

1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli ustała przyczyna, która stanowiła podstawę przyznania stypendium szkolnego w tym szczególnie:

1 dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu,

2 uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły, uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w art. 90d ust. 13 Ustawy,

3 uczeń zmienił miejsce zamieszkania – poza obszar Gminy Olkusz.

4. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o których mowa w ust. 1.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium w formie pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, o których mowa w Regulaminie, wydaje decyzje o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium.

§ 16. Do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy dotychczasowe.

wniosek stypendium

Drukuj