fundusze

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA STANOWISKO: SPECJALISTA DO SPRAW DIAGNOZ W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OLKUSZ”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA STANOWISKO: SPECJALISTA DO SPRAW DIAGNOZ W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OLKUSZ”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz
tel/fax 032 641-32-12

II. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb, w ramach projektu „ Nowa szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”.

Specjalista do spraw diagnoz opracowywał będzie Indywidualną Ścieżkę Udziału (IŚU) w projekcie dla każdego uczestnika projektu tj. 12 osób. Specjalista odpowiedzialny będzie za sprawdzanie postępów uczestnika projektu w realizacji indywidualnej ścieżki, oraz osiąganych indywidualnych efektów w kontekście podpisanej deklaracji oraz kontraktu socjalnego przez poszczególnych uczestników projektu. Przy współpracy z innymi specjalistami dokonywał będzie zmian w IŚU celem dostosowania wsparcia realizowanego w ramach projektu do potrzeb uczestnika projektu. Ponadto w ramach projektu dla każdego uczestnika projektu zostanie przeprowadzona Indywidualna Diagnoza Potrzeb (IDP) ze wskazaniem na odpowiednie formy wsparcia dla danej osoby. Uwzględniając powody i charakter wykluczenia społecznego zostanie przeprowadzona pogłębiona diagnoza obejmująca: identyfikację potrzeb, potencjału, problemów, predyspozycji, deficytów danego uczestnika, także w kontekście środowiska, w którym osoba funkcjonuje oraz rynku pracy. Specjalista do spraw diagnoz będzie osobą odpowiedzialną za tworzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb. W/w będzie współpracował z pracownikami socjalnymi, którzy mają pod opieką danego uczestnika oraz z innymi osobami zaangażowanymi w świadczenie form wsparcia. Do zadań specjalisty do spraw diagnoz będzie należało dokonywanie cyklicznej rediagnozy celem dokonania oceny nabytych umiejętności i kompetencji jak również oceny postępu w kontekście zaplanowanych rezultatów. Przy współpracy ze specjalistami realizującymi wsparcie w formach indywidualnych i grupowych oraz pracownikami socjalnymi dokonywał będzie ewentualnych zmian indywidualnej ścieżki udziału celem dostosowania wsparcia realizowanego w ramach projektu do bieżących potrzeb uczestników i zaplanowanych rezultatów projektu. Przewiduje się wsparcie w wymiarze 8 godzin na uczestnika projektu. Łączna liczba przewidzianych godzin do realizacji w okresie nie wcześniej niż od 01.03.2019r. do 31.12.2019r. wynosi: 96 godzin. Usługa przewidziana jest od podpisania umowy do 31.12.2019 roku. Specjalista w ramach realizowanej usługi zapewni wyspecjalizowane narzędzia niezbędne w procesie diagnostycznym.

III. Miejsce wykonywania pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Aleja 1000-lecia 15c

IV. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.03.2019r. do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2019r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Wykształcenie wyższe II-stopnia: psychologia, pedagogika, socjologia,
2. Przynajmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze indywidualnej diagnozy potrzeb osób dotkniętych wkluczeniem społecznym,
3. Doświadczenie w zakresie przeprowadzania Indywidualnych Diagnoz Potrzeb oraz planowania Indywidualnej Ścieżki Wsparcia dla osób dotkniętych wykluczeniem społecznym,
4. Przedłoży wraz z ofertą metodologię badań diagnostycznych celem zapewnienia jakości i trafności realizowanej usługi.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty oraz załączoną do oferty metodologię badań diagnostycznych.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Należy podać cenę ryczałtową oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto, należny podatek VAT w złotych i (%) i brutto. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).
5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę 1 (jednej) godziny zegarowej przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym

VII. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto – 1 (jednej) godziny -100%

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto za 1(jedną) godzinę wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. – zaoferowana cena brutto za 1(jedną) godzinę wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 – ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym wzorze w terminie do 15.02.2019 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „nabór na stanowisko: specjalista do spraw diagnoz” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. 20

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

IX. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

Drukuj