fundusze

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA STANOWISKO: PSYCHOLOG W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OLKUSZ”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA STANOWISKO: PSYCHOLOG W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OLKUSZ”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz
tel/fax 032 641-32-12

II. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Psychologa w ramach projektu „ Nowa szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”.

Objęcie każdego uczestnika projektu (12 osób) wsparciem psychologicznym, tak aby określić stan wejściowy i wyjściowy w zakresie poziomu integracji społecznej. Dokonanie diagnozy sytuacji psychospołecznej, motywacji itp. W przypadku problemów osobistych wymagających głębszej diagnozy tj. np. spadek motywacji, nawarstwiające się problemy osobiste, zawodowe objecie uczestnika projektu dodatkowy wsparciem.

Współpraca z innymi specjalistami, w celu:

– stworzenia oraz dokonania potrzebnych zmian w Indywidualnej Ścieżce Udziału (IŚU) uczestnika projektu,
– dostosowania wsparcia realizowanego w ramach projektu do potrzeb uczestnika projektu,
– przeprowadzenia Indywidualna Diagnoza Potrzeb (IDP) ze wskazaniem na odpowiednie formy wsparcia dla danej osoby.

Przewiduje się wsparcie w wymiarze 2 godzin na każdego uczestnika projektu ( dwa spotkania na początku i na końcu ścieżki wsparcia) oraz 4 godziny wsparcia dodatkowego w stosunku do 60% uczestników projektu wymagających głębszej diagnozy z powodu problemów osobistych. Łączna liczba przewidzianych godzin do realizacji w okresie nie wcześniejszym niż od 01.03.2019r. do 31.12.2019r. wynosi: 52 godziny. Usługa przewidziana jest od podpisania umowy do 31.12.2019 roku. Psycholog w ramach realizowanej usługi zapewni wyspecjalizowane narzędzia niezbędne w procesie diagnostycznym.

III. Miejsce wykonywania pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Aleja 1000-lecia 15c

IV. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.03.2019r. do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2019r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Wykształcenie wyższe II-stopnia: psychologia
2. Przynajmniej 2-letni staż pracy jako psycholog we wsparciu grupy docelowej

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Należy podać cenę ryczałtową oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto, należny podatek VAT w złotych i (%) i brutto. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).
5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę 1 (jednej) godziny zegarowej przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym

VII. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto – 1 (jednej) godziny -100%

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto za 1(jedną) godzinę wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. – zaoferowana cena brutto za 1(jedną) godzinę wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 – ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym wzorze w terminie do 15.02.2019 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „nabór na stanowisko: „Psycholog – projekt „Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Olkusz” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. 20

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

IX. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

Drukuj