fundusze

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko PRAWNIK

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko PRAWNIK Projekt „Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz tel/fax 032 641-32-12

II. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Prawnika, w ramach projektu „ Nowa szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”.

W celu zniwelowania ograniczeń w sferze społecznej utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie o charakterze zewnętrznym każdy uczestnik projektu ze zdiagnozowaną potrzebą w tym zakresie otrzyma możliwość konsultacji ze specjalistą w tym wypadku prawnikiem. Przewiduje się wsparcie w wymiarze 3 godzin na uczestnika projektu. Łączna liczba przewidzianych godzin do realizacji w okresie nie wcześniej niż od 27.05.2019r. do 31.12.2019r. wynosi: 36 godzin. Usługa przewidziana jest od podpisania umowy do 31.12.2019 roku.

III. Miejsce wykonywania pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Aleja 1000-lecia 15c

IV. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy nie wcześniej niż od 27.05.2019r. do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2019r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Wykształcenie o kierunku prawniczym potwierdzone dyplomem ukończenia
Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego poradnictwa specjalistycznego

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

Należy podać cenę ryczałtową oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia
Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto, należny podatek VAT w złotych i (%) i brutto. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).
Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę 1 (jednej) godziny zegarowej przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym

VII. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto – 1 (jednej) godziny -100%
Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:
P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto za 1(jedną) godzinę wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. – zaoferowana cena brutto za 1(jedną) godzinę wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 – ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym wzorze w terminie do 22.05.2019 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „nabór na stanowisko: prawnik” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. 20

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

IX. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

Drukuj