Zapytanie ofertowe

Olkusz, dnia 08.12.2020r.

Znak sprawy……………………

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 1. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Olkusz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu  Aleja 1000-lecia 15 c, 32-300 Olkusz , tel./fax 32 641 32 12 , adres email: opsolkusz@poczta.onet.pl

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na udzieleniu tymczasowego schronienia w postaci miejsca w schronisku, dla osób bezdomnych, dla których Miasto i Gmina Olkusz jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Część :

1. zapewnienie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych mężczyzn i kobiet

2. zapewnienie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych mężczyzn i kobiet wraz z usługami opiekuńczymi .

Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego udzielenia schronienia w postaci miejsca w schronisku, osobom bezdomnym skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Usługa powinna być  realizowana w lokalu znajdującym się w odległości nie większej niż 50 km od Olkusza .

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, umożliwiając spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Każdorazowe umieszczenie osoby w noclegowni odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni, które wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Liczba osób wymagających schronienia w noclegowni uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia.

Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę określającą prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienia gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Zamawiającego a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi (wzór umowy w załączeniu)

      

       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

       udziału w postępowaniu dotyczące:

 1. 1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. 2.są podmiotami wpisanymi do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez właściwego Wojewodę,
 3. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
 4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonania zamówienia,
 5. spełniają standard podstawowych usług zgodnie w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni. schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

 

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki w załączonym oświadczeniu.

 

Terminy wykonania zamówienia:

 1. W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniającej konieczność wykonania w/w usług.
 2. Okres realizacji od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 3. Wykonawca związany jest ofertą od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 01.01.2021 r.) do dnia 31.12.2021 r.
 4. Miejscem realizacji zamówienia jest Placówka Wykonawcy.

Warunki płatności – okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy. Płatność w terminie do 14 dni od  dnia doręczenia faktury/rachunku po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do końca grudnia  (fakturę/rachunek należy złożyć do dnia 29 grudnia.

 

       Kryteria oceny ofert :

1. Cena ofertowa brutto za 1 dzień (dobę) pobytu jednej osoby w noclegowni obejmująca cały zakres usług  koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia – 100%.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny.

Załączniki:

– formularz oferty – zał. Nr 1

– oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2

– wzór umowy (dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2) – zał. nr 3 do zapytania.

 

III. Forma złożenia oferty

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej.

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 15.12.2020 r. w formie:

 1. pisemnej (osobiście, listownie) na adres:*, Ośrodek Pomocy Społecznej Al.1000-lecia 15 c, 32-300 Olkusz
 1. w wersji elektronicznej ( skan oferty z podpisem osoby upoważnionej ) na e-mail*: opsolkusz@poczta.onet.pl

IV. Dodatkowe informacje

1. Dopuszcza się możliwość składanie ofert częściowych.

2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

V. Do oferty należy załączyć odpowiednio:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny, zgodny ze stanem faktycznym dokument właściwy dla podmiotu stanowiący o podstawie działalności podmiotu

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2 do zapytania.

4. Zaparafowany wzór umowy zał. Nr 3 do zapytania.

 

……………………, dnia……

……………………………………………..                                                               podpis osoby uprawnionej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz.
 • inspektorem Ochrony Danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu jest  

            Jarosław Cieślik, tel. 32 611-00-11 e-mail;i opsolkusz@onet.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z udzieleniem na świadczenie usług dowozu i odwozu 20 osób mających miejsce zamieszkania na ternie Miasta Olkusz do i z Dziennego Domu „Senior+” prowadzonego przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej pod adresem Olkusz ul. Żuradzka nr 16.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przechowywania dokumentów księgowych (podatkowych);
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

−        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

−        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_____________________

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub

w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

* niepotrzebne skreślić

Drukuj