fundusze

Zaproszenie do złożenia oferty

Miasto i Gmina Olkusz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Al. 1000-lecia 15 C, 32-300 Olkusz, tel./fax 032-641-32-12

Adres email do prowadzenia korespondencji elektronicznej: opsolkusz@poczta.onet.pl

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Malowanie pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu”

I. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń (biurowych, korytarzy i klatki schodowej) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu obejmujący naprawę i malowanie ścian i sufitów oraz położenie tynku mozaikowego żywicznego.

Przewidywana do malowania powierzchnia:

– sufitów wynosi około 571 m²,
– ścian wynosi około 1690 m²,
– przewidziana powierzchnia położenia tynku mozaikowego żywicznego wynosi około 65m².

1) Naprawa obejmuje:

Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie uzupełnienie ubytków, usunięcia spękań, zacieków wraz z gruntowaniem powierzchni. Uzupełnienie ubytków, usunięcia spękań, zacieków szacuje się na około5% powierzchni przewidywanej do malowania.

2) Malowanie obejmuje:

a) Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną wewnętrzną z atestem dopuszczającym stosowanie w obiektach użyteczności publicznej w kolorze białym,
b) dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną- lateksową o zwiększonej odporności na brud i kurz oraz zmywanie i szorowanie z atestem dopuszczającym stosowanie w obiektach użyteczności publicznej w kolorach białym i srebrnym. Zastosowanie farby w kolorze srebrnym nie powinno przekraczać1/3 powierzchni malowanych ścian i miejsca jej stosowania będą wcześniej uzgodnione z Zamawiającym,
c) położenie tynku mozaikowego żywicznego.

2. Rzeczywisty zakres zamówienia będzie realizowany według zaproponowanej ceny jednostkowej za 1 m², zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

4.Wykonawca wykona prace związane z przygotowaniem pomieszczeń do realizacji zamówienia m.in. przeniesienie możliwych przedmiotów oraz mebli, zabezpieczenie mebli biurowych, drzwi, ram okien oraz żaluzji, podłóg (bez demontażu listew przypodłogowych) oraz urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach przed uszkodzeniami i zabrudzeniem farbą, demontaż i ponowny montaż osprzętu na ścianach i sufitach oraz ewentualne zabezpieczenie przez osłonięcie .

5. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

Zamawiający zobowiązuje się sukcesywnie udostępniać Wykonawcy pomieszczenia do malowania w dni robocze oraz soboty w godzinach 7.00 – 19.00 a realizacja prac powinna być dostosowana do funkcjonowania jednostki OPS w przedmiotowym obiekcie i uzgodniona z Dyrektorem Ośrodka.

6. Zamawiający zobowiązuje się sukcesywnie odbierać wykonaną usługę w poszczególnych pomieszczeniach.

7.Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w dowolny dzień roboczy w godz. od 8.00 do 14.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

8. Wymagana gwarancja – Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury po końcowym odbiorze robót.

9. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:

1) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad,

2)Uniemożliwiające użytkowanie remontowanych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.

10. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z poszanowaniem środowiska naturalnego. Powłoki malarskie nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

12. Wszystkie czynności winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności w danym zakresie.

13. Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do sporządzenia obmiaru wykonanych robót.

14. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

15. Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Wykonawca zobowiązany jest do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się cen ofertowych oraz warunkami wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia od podpisania umowydo21grudnia 2019r.

Warunki płatności– płatność za wykonane roboty nastąpi po ich zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT,w terminie do 14 dni licząc od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego (odbioru faktury) przy zastosowaniu mechanizmu podzielnej płatności ⃰.

⃰dotyczy Wykonawców będących czynnymi podatnikami VAT. W pozostałym przypadku- przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy , w terminie do 14 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy:

a. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem robotom remontowym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż5.000,00zł.

III. Kryteria oceny ofert:

– cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym – 100 pkt

IV. Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego) należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2019 r. w formie:

a) pisemnej (osobiście, listownie- liczy się data wpływu oferty) na adres:*, Ośrodek Pomocy Społecznej Al.1000-lecia 15 c, 32-300 Olkusz
b) w wersji elektronicznej ( skan oferty oraz załączników z podpisem osoby upoważnionej, pozostałych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) na e-mail*:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.”>opsolkusz@poczta.onet.pl

V. Do oferty należy załączyć :

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

2) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty usług w zakresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz, których usługi te zostały wykonane – według załącznika nr 2do zaproszenia do składania ofert.

3) zaparafowany wzór umowy załącznik nr 3do zaproszenia do składania ofert.

……………………………………
(Data i podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:

Zalacznik nr 1 wzor oferty
Zalacznik nr 2 do zaproszenia – inform. o posiadaniu wiedzy i doswiadczenia
Zalacznik nr 3 – wzor umowy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz.

§ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie (32) 611 00 11 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iopsolkusz@onet.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia polegającego na wykonaniu prac remontowych – malowanie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia;

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przechowywania dokumentów księgowych (podatkowych);

§ Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§ posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Drukuj