Unieważnienie postępowania w spawie udzielenie zamówienia

dotyczącego dostarczenia sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zamawiający Gmina Olkusz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu na podstawie pkt. XI lit. a zapytania ofertowego nr 1146835 ([1]) unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiotem było dostarczenie sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz ”.

Przyczyną unieważnienia zapytania ofertowego jest wystąpienie istotnych okoliczności wpływających na możliwość realizacji ww. projektu zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

[1] Numer 1146835 zapytaniu ofertowemu został nadany przez system informatyczny Baza konkurencyjności (dostępny za pośrednictwem strony www – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Drukuj