Unieważnienie ofert

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pt. „ Zapytanie ofertowe na dostawę 3 monitorów interaktywnych w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice, a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Postępowanie unieważnia się, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym zapytaniu ceny ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotowa procedura do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

uniewaznienie oferty

Drukuj