Regulamin rekrutacji do Dziennego Domu „Senior+” w Olkuszu

1. Informacje ogólne.

1/ Niniejszy Regulamin określa warunki naboru do Dziennego Domu „Senior+” w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 16.

2/ Celem działalności Dziennego Domu „Senior+” będzie zapewnienie wsparcia seniorom w zakresie aktywizacji: ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, opiekuńczej / w tym ciepłego posiłku-obiadu/.

3/ Nabór do Dziennego Domu „Senior+” prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Al.1000-lecia 15c.

2. Tok postępowania naboru.

1/ Przebieg naboru uczestników do Dziennego Domu „Senior+” obejmuje:

a/ ogłoszenie o naborze:

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” proszone są o składanie formularza zgłoszeniowego uczestnika w terminie do 19 października 2018r

b/ formularz zgłoszeniowy uczestnika stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu jest do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Al.1000-lecia 15c w pok. nr 19.

c/ przyjmowanie formularza zgłoszeniowego uczestnika w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. al.1000-lecia 15c w godzinach pracy Ośrodka.

d/ przekazanie formularza zgłoszeniowego uczestnika sprawdzonego pod względem wymogów formalnych pracownikom socjalnym celem przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego,

c/ decyzję o wyborze uczestników podejmie Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, na posiedzeniu Komisji. z którego zostanie sporządzony protokół,

e/ ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu w.w.w.ops.olkusz.pl.

2/ Posiedzenie Komisji jest jawne.

3. Zasady postępowania naboru.

1/ Dzienny Dom „Senior+” w Olkuszu przeznaczony jest dla 30 uczestników.

2/ Uczestnikami Domu mogą być osoby, które:

– są mieszkańcami gminy Olkusz,

– ukończyły 60 rok życia,

– są nieaktywne zawodowo,

– są samodzielne lub wymagają niewielkiej pomocy w czynnościach dnia codziennego,

– niepełnosprawne wymagające niewielkiej pomocy w czynnościach dnia codziennego,

3/ Podstawą naboru jest złożenie lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Osrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze uczestników do Domu Dziennego „Senior+” w Olkuszu.

4/ Pierwszeństwo w procesie naboru będą miały osoby, które zamieszkują samotnie. Ponadto przy naborze uwzględnione będą kwestie związane ze stanem zdrowia, dotychczasowymi relacjami rodzinnymi i społecznymi uczestnika, jak również skala potrzeb zgłaszanych w formularzu zgłoszenia, potwierdzonych w wywiadzie środowiskowym.

5/ W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników, spełniających w tym samym stopniu i zakresie wszystkie kryteria, niż wymagana liuczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

6/ Przyjęcie uczestnika do udziału w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” nastepuje na podstawie kierującej decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

7/ Osoby, które spełnią wszystkie wymogi, a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej,

8/ Przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+” z listy rezerwowej nastąpi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Sprawy organizacyjne.

1/ Dzienny Dom „Senior+” czynny będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00,

2/ W ramach pobytu uczestnikowi zapewniony jest gorący posiłek / obiad/.

5. Postanowienia końcowe.

Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zastosowania trybu jak przy jego przyjęciu.

Drukuj