Dwa zapalone palniki gazowe

Refundacja podatku VAT za gaz

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wprowadzone zostało nowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, zwane Refundacją podatku VAT.

Zatem, osoby, które ogrzewają dom gazem, mogą otrzymać tzw. dodatek gazowy, czyli zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023r.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zwrot podatku VAT za gaz przysługuje:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
 • przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł (dla gospodarstwa jednoosobowego) lub kwoty 1500 zł na osobę (dla gospodarstwa wieloosobowego).

Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również podgrzewające gazem wodę użytkową. Korzystanie z gazu, jako główne źródło do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu –
w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca br. obowiązuje dochód z roku 2021, natomiast w przypadku wniosków złożonych po raz pierwszy od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. – dochód z roku 2022. Dochód liczony jest w oparciu
o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury rozrachunkowej za gaz (a nie faktury za prognozę opłat za gaz).

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

UWAGA!
Refundacja nie dotyczy skroplonego gazu LPG ani ogrzewania dostarczanego z sieci miejskiej.

Osoby uprawnione składają wniosek o refundację podatku VAT, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek, w terminie nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Podmiotem realizującym powyższe zadanie w gminie Olkusz jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al.1000-lecia 15c.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 2. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne, obejmującą okres dotyczący wniosku,
 3. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę,
 4. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 5. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 6. w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

– nakaz płatniczy lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy.

 

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie
w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wniosek do pobrania

Drukuj