Projekt „Pracujemy!”

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13/10/2021 rozpoczęło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących. Projekt „Pracujemy!” skierowany jest do grupy:

  • 1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia.
  • 1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych znacznie poprawią swoją sytuację na rynku,

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy – Indywidualny Plan Działania.

Serdecznie zapraszamy Państwa beneficjentów do udziału w Projekcie „Pracujemy!”. Zwracamy się także z prośbą o rozpowszechnienie i promocję założeń projektowych na Państwa terenie, oraz umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej – co umożliwi dotarcie do jak najszerszego grona osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia EKON.

Pobierz: Pismo Stowarzyszenia EKON w sprawie Projektu Pracujemy

Drukuj