Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2021

Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
i wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. Poz.1007).
Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:
• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dedykowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, (tj 792 zł na osobę w rodzinie lub 1051,50 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe).
Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie.
Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy
o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc udzielana jest w następującej formie:
• świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy),
• gorącego posiłku w punkcie wydawania żywności,
• obiadu dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.
Zgodnie z zawartą Umową Nr 1/2021, na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku, Gmina Olkusz uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 365 177 zł.

Drukuj