fundusze

Informacja o realizacji Projektu

„Nowa Jakość – Nowe Możliwości”

Ośrodek Społecznej w Olkuszu od 1 lipca 2018 roku realizuje projekt pt. „Nowa Jakość – Nowe Możliwości” współfinansowany z Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 370 716 94 zł.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i efektywności pracy pracowników socjalnych i całego Ośrodka, poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez:

1) Zmianę struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, polegającej na wyodrębnieniu 4 zespołów :

– Zespół ds. pierwszego kontaktu,
– Zespół ds. pracy socjalnej,
– Zespół ds. usług,
– Zespół ds. świadczeń przyznanych decyzją

2) Optymalne wykorzystanie kwalifikacji i potencjału zatrudnionych pracowników socjalnych, dzięki umożliwieniu im koncentracji przede wszystkim na świadczeniu pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin zgłaszających się do pomocy społecznej oraz zapewnienie możliwości podnoszenia ich kompetencji ( wizyty studyjne, szkolenia, superwizje).

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

– oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od świadczenia pracy socjalnej oraz usług,
– zwiększenie profesjonalizmu pracowników socjalnych,
– podniesienie jakości świadczonych usług.

W związku z realizacją Projektu „Nowa Jakość – Nowe możliwości” w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu funkcjonują cztery Zespoły pracowników socjalnych:

Zespół ds. pierwszego kontaktu; parter – pok. 2

 • Bogusława Szewczyk
 • Ewa Graczyk
 • Zespół ds. pracy socjalnej; I piętro – pok. 12,17,18
 • Magdalena Jajkiewicz
 • Agnieszka Barczyk
 • Dorota Sułkowska
 • Marta Jędrasik
 • Janusz Gamrat
 • Aleksandra Szeliga
 • Zespół ds. usług; parter – drugie wejście do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Dorota Bigaj
 • Renata Wcisło-Lekston
 • Aneta Ścigaj
 • Anna Mazur
 • Zespołu ds. świadczeń przyznanych decyzją; I piętro – pok. 12, 13,13a
 • Marta Nabielska
 • Katarzyna Kasprzyk
 • Iwona Głowacka
 • Magdalena Bień
 • Jadwiga Straś
 • Grażyna Głowicka
 • Jolanta Piątek
 • Dagmara Chaberka
 • Anna Knapczyk
 • Ewelina Piątek
 • Anna Walotek
 • Konrad Kantor
Drukuj